Ülevaade võrgustikust

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktasutused ja võrgustiku liikmed Madalmaades

Madalmaades on võrgustiku keskseks kontaktasutuseks julgeoleku- ja justiitsministeerium. Kontaktasutus on määratud ka kohtualluvusega seotud küsimuste jaoks.

Peale kontaktasutuste kuuluvad võrgustikku vabade õiguselukutsete esindajaid (juristid, notarid ja kohtutäiturid) ühendavad kutseliidud.

Vastavalt eri määrustele (sh määrus (EÜ) nr 2201/2003, määrus (EÜ) nr 4/2009 ja määrus (EÜ) nr 1393/2001) kuuluvad võrgustikku ka riigi keskasutused.

Teabevahetus Euroopa Komisjoniga (kõnealusel juhul tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadiga) toimub tavaliselt keskse kontaktasutuse kaudu. See tagab, et teave ja küsimused jõuavad vajaduse korral õige asutuseni.

Kontaktasutused ja võrgustiku liikmed, eelkõige keskasutused, suhtlevad sageli otse üksteisega ning muude liikmesriikide kontaktasutuste ja võrgustiku liikmetega.

Liikmed kutsutakse võrgustiku koosolekutele olenevalt päevakorras olevatest küsimustest.

Kord aastas korraldatakse ka Madalmaade kontaktasutuste ja liikmete kohtumine. See annab võimaluse arutada võrgustiku tegevust ja kindlaks teha valdkonnad, kus saab vastastikust teabevahetust parandada.

Viimati uuendatud: 10/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.