Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülevaade võrgustikust

Põhja-Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktisikud

Iga Ühendkuningriigi nelja jurisdiktsiooni jaoks on määratud üks kontaktisik. Kuna iga jurisdiktsioon on eraldiseisev, siis nende kontaktisikute töö ei kattu, sest igaühel neist on oma jurisdiktsioonis võrgustiku eest ainuvastutus. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tehtud päringud tuleks saata asjaomase jurisdiktsiooni kontaktisikule.

Kontaktisik töötab Põhja-Iirimaa justiitsministeeriumis. Kontaktisik ei tegele võrgustiku küsimustega kogu oma tööaja jooksul, kuid võib võrgustiku asjadega tegelemisel paluda abi mitmelt töökorralduse ja poliitikaga tegelevalt kolleegilt. Võrgustiku töö on kombineeritud mitmesuguste muude ülesannetega.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Põhja-Iirimaal

Põhja-Iirimaal puudub ametlik kohalik võrgustik. Justiitsministeeriumis (Department for Justice) on aga välja arendatud konkreetsete poliitikavaldkondade ekspertide võrgustik. Kontaktisikul on ka teistes asjaomastes ministeeriumides mitu väljakujunenud kontaktisikut, kellele saab saata päringuid, mis ei kuulu kontaktisiku ministeeriumi pädevusse. Kuna Põhja-Iirimaa on väike jurisdiktsioon, on kontaktisikul hästi toimiv sisekontaktide võrgustik, mille liikmed saavad aidata vastata enamikule saadud päringutele ja teabetaotlustele.

Kõige tõhusam viis päringute ja teabe edastamiseks on e-post. See võimaldab edastada teateid kiiresti ja täielikult eelkõige väliskontaktidele, tagades seega, et asjaomased töötajad saavad vajaliku teabe, mis aitab neil päringutele vastata.

Kontaktisik tagab, et enne võrgustiku temaatilisi koosolekuid peetakse nõu asjakohaste poliitika-, haldus- või õigusekspertidega. Koosolekute protokolle ja teavet asjaomaste meetmete kohta levitatakse sobival viisil.

Teabe esitamine

Põhja-Iirimaal puudub Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohalik veebisait. Teavet esitatakse muude olemasolevate veebisaitide kaudu. Üha enam viidatakse e-õiguskeskkonna portaalile. Kontaktisik on teinud koostööd teiste teabeallikate koostajate, sealhulgas Põhja-Iirimaa kohtuametiga (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), kuna selle avalik veebisait sisaldab teavet võrgustiku töö kohta, näiteks teavet välisriikide kohtuotsuste täitmisele pööramise, Euroopa väiksemate nõuete ja maksekäsumenetluste kohta jne. Põhja-Iirimaa valitsuse veebisait (http://www.nidirect.gov.uk) sisaldab ka teavet Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohta.

Kasutatakse võimalusi suurendada asjakohastel koosolekutel ja konverentsidel ning asjakohaste väljaannete kaudu teadlikkust Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust ja e-õiguskeskkonna portaali teabelehtedest.

Viimati uuendatud: 03/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.