Ülevaade võrgustikust

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Poolas on 12 tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti. Üks kontaktpunkt asub justiitsministeeriumis; teised asuvad 11 regionaalses kohtus (sąd okręgowy) ja nende pädevus laieneb kõrgema astme apellatsioonikohtutele (edaspidi „kohtute kontaktpunktid“).

Justiitsministeeriumi kontaktpunkt vastab Poola tsiviil- ja äriõigusega seotud päringutele ning edastab vastastikuse õigusabi taotlusi käsitlevad küsimused pädevale õigusasutuse kontaktpunktile, välja arvatud juhul, kui küsimus on suunatud otse ministeeriumi kontaktpunktile.

Justiitsministeeriumi kontaktpunkt saab Euroopa Komisjonilt teavet võrgustiku kohtumiste ja muude küsimuste kohta ning edastab selle riiklikele pädevatele asutustele või kohtutele, olenevalt küsimusest või kohtumise teemast.

Poola kontaktpunktide tegevust koordineerib justiitsministeerium.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevasse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku kuuluvad ka kohtunik-koordinaatorid, kes tegelevad rahvusvahelise koostöö ja inimõigustega seotud töö koordineerimisega tsiviilasjades ning aitavad kohtute kontaktpunktidena tegutsevaid isikuid. Kohtunik-koordinaatorid täidavad oma ülesandeid kõigis asjaomase regionaalse kohtu alluvusse kuuluvates kohtutes, st regionaalses kohtus ja selle regionaalse kohtu alluvusse kuuluvates rajoonikohtutes. Kui asjaomase regionaalse kohtu alluvusse kuulub apellatsioonikohus, täidavad koordinaatorid oma ülesandeid ka selles kohtus.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik hõlmab ka keskasutusi, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruses (EL) nr 2020/1784 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/1783, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud); keskasutus nõukogu 25. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1111 (mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve) (uuesti sõnastatud) tähenduses ja keskasutus nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) tähenduses.

Viimati uuendatud: 15/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.