Ülevaade võrgustikust

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Poolas on 12 tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti. Üks kontaktpunkt asub justiitsministeeriumis; teised asuvad 11 regionaalses kohtus (sąd okręgowy) ja nende pädevus laieneb kõrgema astme apellatsioonikohtutele (edaspidi „kohtute kontaktpunktid“).

Justiitsministeeriumi kontaktpunkt vastab Poola tsiviil- ja kaubandusõigusega seotud päringutele ning edastab vastastikuse õigusabi taotlusi käsitlevad küsimused pädevale kohtute kontaktpunktile, kui need ei ole viimasele edastatud otse.

Justiitsministeeriumi kontaktpunkt saab Euroopa Komisjonilt teavet võrgustiku kohtumiste ja muude küsimuste kohta ning edastab selle riiklikele pädevatele asutustele või kohtutele, olenevalt küsimusest või kohtumise teemast.

Poola kontaktpunktide tegevust koordineerib justiitsministeerium.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevasse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku kuuluvad ka kohtunik-koordinaatorid, kes tegelevad rahvusvahelise koostöö ja inimõigustega seotud töö koordineerimisega tsiviilasjades ning aitavad kohtute kontaktpunktidena tegutsevaid isikuid. Kohtunikud-koordinaatorid täidavad oma ülesandeid kõigis asjaomase regionaalse kohtu tööpiirkonda kuuluvates kohtutes, st regionaalses kohtus ja selle regionaalse kohtu tööpiirkonda kuuluvates rajoonikohtutes, ning ka apellatsioonikohtus, kui see on vastavas tööpiirkonnas olemas.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik hõlmab ka keskasutusi, millele on osutatud määruses (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) ja määruses (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades; keskasutust nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (Brüsseli IIa määrus)) tähenduses ja keskasutust nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) tähenduses.

Viimati uuendatud: 29/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.