Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Portugal
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktisik

Portugal on nimetanud Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisiku. Kontaktisikuks on kohtunik, kelle nimetab konkurentsipõhise valikumenetluse (concurso) teel ametisse kohtunike ülemkogu (Conselho Superior da Magistratura).

Riiklik võrgustik

Riiklikku võrgustikku kuuluvad keskasutused, nagu on ette nähtud ELi õigusaktidega, muude rahvusvaheliste õigusaktidega, millega Portugal on ühinenud, või tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate riiklike õigusnormidega; haldusasutused, kes vastutavad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö eest; kutseorganisatsioonid, kes esindavad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate rahvusvaheliste ja ELi õigusaktide kohaldamisel vahetult osalevaid õigusala töötajaid.

Riiklikku võrgustikku ei kuulu sidekohtunikke ega eksperte.

Võrgustiku riiklikud liikmed

Peale kontaktisiku kuulub riikliku võrgustiku struktuuri veel kolmteist liiget:

 • õiguspoliitika peadirektoraat (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • õigusemõistmise peadirektoraat (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • taasintegreerimise ja vanglateenistuste peadirektoraat (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • registri- ja notariaalasjade amet (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • kohtusüsteemi finantshalduse ja -taristu amet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • rahukohtunike nõukogu (Conselho dos Julgados de Paz),
 • sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • kuriteoohvrite kaitse komitee (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • üks kohtunik, kes kuulub Haagi rahvusvahelisse kohtunike võrgustikku,
 • advokatuur (Ordem dos Advogados),
 • nõuandeadvokaatide ja täitevametnike ühendus (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • notarite ühendus (Ordem dos Notários).
 • peaprokuratuur (Procuradoria-Geral da República)

Keskasutused

Järgmised eespool nimetatud liikmetest on keskasutused ja üksused, kes on pädevad täitma teatavaid ELi õigusega ette nähtud ülesandeid.

Õigusemõistmise peadirektoraat – justiitsministeerium

 • 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009
 • 25. novembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/1784
 • 25. novembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/1783
 • Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise 1965. aasta Haagi konventsioon
 • Tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise 1970. aasta Haagi konventsioon
 • Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 2007. aasta Haagi konventsioon
 • Välisriigist ülalpidamise taotlemise 1956. aasta New Yorgi konventsioon

Taasintegreerimise ja vanglateenistuste peadirektoraat – justiitsministeerium

 • 25. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1111
 • Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 1980. aasta Haagi konventsioon
 • Vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitlev 1996. aasta Haagi konventsioon

Registri- ja notariaalasjade amet – justiitsministeerium

 • 4. juuli 2012. aasta määrus (EÜ) nr 650/2012

Sotsiaalkindlustusamet – solidaarsuse ja sotsiaalkindlustuse ministeerium (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ

Kuriteoohvrite kaitse komitee – justiitsministeerium

 • 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ

Peaprokuratuur

 • Täiskasvanute rahvusvahelise kaitse 2000. aasta Haagi konventsioon

Riikliku võrgustiku koordineerimine mittehierarhilises süsteemis

Portugalis ei ole riiklikul võrgustikul mittehierarhilist struktuuri. Koordineerimine, mille eest vastutab kontaktisik, põhineb riike esindavate liikmete vabatahtlikul koostööl. Liikmed osalevad kord kvartalis toimuvatel kohtumistel, mida korraldab kontaktisik. Alati, kui ELi õigusnormide kohaldamiseks on vaja teha Portugali õigussüsteemis muudatusi, korraldatakse kohtumine, kus osalevad ainult riiklikud liikmed.

Võrgustikku ei kuulu ekspertidest liikmeid. Kui probleem eeldab eksperdi arvamust, palub kontaktisik kõige sobivamal riiklikul asutusel teha koostööd vabatahtlikus ja mitteametlikus korras. Kontaktisik kutsub kõiki riiklikke liikmeid korrapäraselt üles tegema tsiviil- ja kaubandusasjades koostööd oma konkreetsetes pädevus- ja vastutusvaldkondades.

Viimati uuendatud: 10/08/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.