Ülevaade võrgustikust

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

2001. aastal loodi justiitsministri määruse kohaselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku mudelil põhinev rahvusvahelise õigusabi kohalike korrespondentide võrgustik (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale). 2004. aasta märtsis korraldati võrgustik justiitsministri kahe määruse kohaselt ümber kaheks erivõrgustikuks: Rumeenia kriminaalasjades tehtava õiguskoostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), mis vastab Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule, ning Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), mis vastab tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevale Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule. Neid kahte võrgustikku on pärast asjaomaste ELi õigusaktide muutmist ja riikliku kohtusüsteemi personali hulgas tehtud muudatusi korduvalt ümber korraldatud (2005., 2007., 2010., 2014., 2016., 2019. ja 2022. aastal).

Viimati ajakohastati neid justiitsministri 25. juuli 2022. aasta määruse nr 3501/C alusel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ. Määrus koostati vastavalt valitsuse määrusele nr 123/2007 teatavate meetmete kohta õiguskoostöö tugevdamiseks Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis on heaks kiidetud muudatustega seadusega nr 85/2008.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustik on tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku riigi tasandi vaste.

Rumeenia on määranud tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaks riiklikku kontaktisikut. Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikud on justiitsministeeriumi töötajad. Sellega tagatakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ülesannete täitmine.

Kooskõlas [nõukogu otsuse 2001/470/EÜ] artikliga 6 kuuluvad Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustikku üks kassatsioonikohtu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I tsiviilkolleegiumi kohtunik ja üks II tsiviilkolleegiumi (varem kaubandusasjade kolleegium) kohtunik; üks iga apellatsioonikohtu I tsiviilkolleegiumi ja II tsiviilkolleegiumi (varem kaubandusasjade kolleegium) kohtunik; üks iga alaealiste ja perekonnaasjade kolleegiumi/erikohtu kohtunik, kes on spetsialiseerunud rahvusvahelise lapserööviga seotud tsiviilasjadele ning kuriteoohvritele hüvitise väljamõistmisele; rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö direktoraadi ametnikud, kes täidavad ka justiitsministeeriumi kui tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö valdkonna keskasutuse ülesandeid, ning üks nii Rumeenia notarite (notari publici), kohtutäiturite (executori judecătoreşti) kui ka advokaatide (avocaţi) kutseühingu määratud esindaja. Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustiku täisliikmed.

Kohtunikud, kes on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustiku liikmed, määrati kõrgema justiitsnõukogu (Consiliul Superior al Magistraturii) otsusega.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustiku liikmed on loetletud justiitsministri 25. juuli 2022. aasta määruse nr 3501/C lisas. Lisa on määruse lahutamatu osa.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustiku liikmed – kassatsioonikohtu, apellatsioonikohtute ning alaealiste ja perekonnaasjade erikohtute/kolleegiumite kohtunikud ning Bukaresti esimese astme või apellatsioonikohtu kohtunikud (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunikud ja kuriteoohvritele hüvitiste määramise komisjoni määratud kohtunik):

kassatsioonikohus (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Adina-Georgeta PONEA, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Andreia-Liana CONSTANDA, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Roxana POPA, kohtunik, II tsiviilkolleegium

Alba Iulia apellatsioonikohus (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Adina-Camelia IFTIMUȘ, kohtunik, II tsiviilkolleegium

Bacău apellatsioonikohus

Sorina CIOBANU, kohtunik, esimees, I tsiviilkolleegium

Loredana ALBESCU, kohtunik, esimees, Bacău apellatsioonikohus

Braşovi apellatsioonikohus

Elena-Clara CIAPĂ, kohtunik, tsiviilkolleegium

Simona-Petrina GAVRILĂ, kohtunik, tsiviilkolleegium

Braşovi alaealiste asjade ja perekonnakohus (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA, kohtunik, Brașovi alaealiste asjade ja perekonnakohus

Bukaresti apellatsioonikohus

Andreea-Florina MATEESCU, kohtunik, III tsiviilkolleegium

Dorina ZECA, kohtunik, IV tsiviilkolleegium

Maria-Cristina FINTOC, kohtunik, IV tsiviilkolleegium

Ștefan-Ciprian CMECIU, kohtunik, V tsiviilkolleegium

Felix-Lucian ȘALAR, kohtunik, VI tsiviilkolleegium

Romeo GLODEANU, kohtunik, V tsiviilkolleegium

Bogdan CRISTEA, kohtunik, VIII haldus- ja maksuvaidluste kolleegium

Bukaresti esimese astme või apellatsioonikohus

Anca Magda VOICULESCU, kohtunik, IV tsiviilkolleegium (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Sorin-Vasile IVANCIUC, kohtunik, I kriminaalkolleegiumi esimees, Bukaresti esimese astme või apellatsioonikohus, kuriteoohvritele hüvitiste määramise komisjon

Cluj apellatsioonikohus

Axente-Irinel ANDREI, kohtunik, II tsiviilkolleegiumi esimees

Constanţa apellatsioonikohus

Luminița-Marinela DAN, kohtunik, II tsiviilkolleegium

Ecaterina GRIGORE, kohtunik, haldus- ja maksuvaidluste kolleegium

Craiova apellatsioonikohus

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, kohtunik, II tsiviilkolleegium

Gabriela IONESCU, kohtunik, I tsiviilkolleegiumi esimees

Galați apellatsioonikohus

Aneta-Luminița CRISTEA, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, kohtunik, Galați apellatsioonikohtu esimees

Andreea ARHIP, kohtunik, II tsiviilkolleegiumi esimees

Alexandru BLEOANCĂ, kohtunik, II tsiviilkolleegium, Galați apellatsioonikohtu aseesimees

Iaşi apellatsioonikohus

Maria-Cristina POPA, kohtunik, tsiviilkolleegiumi esimees

Elena-Crizantema PANAINTE, kohtunik, töö- ja sotsiaalkindlustusvaidluste kolleegium

Alina-Gianina PRELIPCEAN, kohtunik, haldus- ja maksuvaidluste kolleegium, Iași apellatsioonikohtu aseesimees

Oradea apellatsioonikohus

Dorina-Mihaela BEREȘ, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Marcela FILIMON, kohtunik, II tsiviilkolleegiumi esimees – haldus- ja maksuvaidlused

Piteşti apellatsioonikohus

Emilia-Raluca TRANDAFIR, esimees, Pitești apellatsioonikohus

Corina PINCU IFRIM, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Maria-Ruxandra DANCIU, kohtunik, II tsiviilkolleegium – haldus- ja maksuvaidlused

Alina PAVELESCU, kohtunik, tsiviilkolleegium, Argeși esimese astme või apellatsioonikohus

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, kohtunik, tsiviilkolleegium, Vâlcea esimese astme või apellatsioonikohus

Ploieşti apellatsioonikohus

Adriana-Maria RADU, kohtunik, I tsiviilkolleegiumi esimees

Aida-Liliana STAN, kohtunik, II tsiviilkolleegium – haldus- ja maksuvaidlused

Ionel STĂNESCU, kohtunik, II tsiviilkolleegium – haldus- ja maksuvaidlused, Ploiești apellatsioonikohtu aseesimees

Suceava apellatsioonikohus

Ștefania-Fulga ANTON, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Ana-Maria TURCULET, kohtunik, II tsiviilkolleegiumi esimees

Marius-Ionel GALAN, kohtunik, haldus- ja maksuvaidluste kolleegiumi esimees

Târgu Mureşi apellatsioonikohus

Andreea CIUCĂ, kohtunik, Târgu Mureși apellatsioonikohtu esimees

Adriana-Loredana BERINDEAN, kohtunik, II tsiviilkolleegium – haldus- ja maksuvaidlused

Timișoara apellatsioonikohus

Mădălina JEBELEAN, kohtunik, I tsiviilkolleegium

Ramona-Ioana RISTEA, kohtunik, II tsiviilkolleegium

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud – kohtuniku või prokuröriga võrdsustatud staatuses õigustöötajad:

Flavius-George PĂNCESCU, talituse juht, rahvusvaheline õiguskoostöö tsiviil- ja kaubandusasjades, rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö direktoraat, justiitsministeerium

Ioana BURDUF (kohtuniku või prokuröriga võrdsustatud staatuses õigustöötaja), rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö direktoraat, justiitsministeerium

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustiku liikmed – rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö direktoraadis töötavad kohtuniku või prokuröriga võrdsustatud staatuses õigustöötajad, kes täidavad justiitsministeeriumi kui rahvusvahelise õiguskoostöö valdkonna keskasutuse ülesandeid ja tagavad võrgustikule sekretariaaditeenused:

Camelia TOBĂ (kohtuniku või prokuröriga võrdsustatud staatuses õigustöötaja), rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö direktoraat, justiitsministeerium

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö võrgustiku liikmed – üks Rumeenia riikliku notarite liidu, riikliku kohtutäiturite liidu ja riikliku advokatuuride liidu esimehe määratud esindaja:

Octavian ROGOJANU, notar (notar public), Rumeenia riikliku notarite liidu nõukogu sekretär

Constantin Adrian STOICA, kohtutäitur, Rumeenia riiklik kohtutäiturite liit (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokaat, Rumeenia riiklik advokatuuride liit (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Viimati uuendatud: 03/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.