Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

2001. aastal loodi justiitsministri määruse kohaselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku mudelil põhinev rahvusvahelise õigusabi kohalike korrespondentide võrgustik (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale). 2004. aasta märtsis korraldati võrgustik justiitsministri kahe määruse kohaselt ümber kaheks erivõrgustikuks: Rumeenia kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), mis on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vaste, ning Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), mis on Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku vaste. Seejärel korraldati need kaks võrgustikku pärast asjaomaste ELi õigusaktide ja riikliku kohtusüsteemi personali muutmist 2005., 2007., 2010. ja 2014. 2016. ja 2019. aastal järgemööda ümber.

Viimati ajakohastati neid justiitsministri 29. mai 2014. aasta määruse nr 1929/C alusel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ. Määrus koostati vastavalt valitsuse määrusele nr 123/2007 teatavate meetmete kohta õigusalase koostöö tugevdamiseks Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis kiideti heaks koos muudatustega seaduse nr 85/2008 teel.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustik on Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riigi tasandi vaste.

Rumeenia on määranud Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kaks riiklikku kontaktisikut. Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikud on justiitsministeeriumi töötajad. Sellega tagatakse Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku ülesannete täitmine.

Kooskõlas [nõukogu otsuse 2001/470/EC] artikliga 6 kuuluvad Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikku üks kõrgema kassatsioonikohtu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I osakonna (tsiviilasjad) kohtunik ja üks II osakonna (tsiviilasjad, varem kaubandusasjad) kohtunik; üks kohtunik apellatsioonikohtute igast I osakonnast (tsiviilasjad) ja II osakonnast (tsiviilasjad, varem kaubandusasjad); üks kohtunik iga erikohtu / alaealiste ja perekonnaasjade osakonnast, kes on spetsialiseerunud rahvusvahelise lapserööviga seotud tsiviilasjadele ning kuriteoohvritele hüvitise väljamõistmisele; rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraadi ametnikud, kes täidavad ka justiitsministeeriumi kui tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonna keskasutuse ülesandeid; ning üks määratud esindaja igast Rumeenia notarite (notari), kohtutäiturite (executori judecătoreşti) ja advokaatide (avocaţi) kutseühingust. Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku täisliikmed.

Kohtunikud, kes on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed, määrati kõrgema justiitsnõukogu (Consiliul Superior al Magistraturii) otsusega.

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat on alates 2001. aastast korraldanud oma rahalisi vahendeid (justiitsministeeriumi eelarve) kasutades arvukalt võrgustiku liikmete seminare ja töökoosolekuid. Alates 2007. aastast on selliseid üritusi korraldatud eelkõige Euroopa Komisjoni rahastatud rohkem kui 15 Euroopa programmi raames. Peale selle osalevad Rumeenia õigusalase koostöö võrgustiku esindajad korrapäraselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed on loetletud 9. oktoobri 2019. aasta määruse nr 4008/C lisas. Lisa on määruse lahutamatu osa.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku täisliikmed, kõrgema kassatsioonikohtu, apellatsioonikohtute, alaealiste ja perekonnaasjade erikohtute kohtunikud, Bukaresti kohus (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunikud ja kuriteoohvritele hüvitiste määramise komisjoni kohtunik):

Kõrgem kassatsioonikohus (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, I osakond – tsiviilasjad

Andreia-Liana CONSTANDA, I osakond – tsiviilasjad

Roxana POPA, II osakond – tsiviilasjad

Alba Iulia apellatsioonikohus (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I osakond – tsiviilasjad

Nicolae DURBACĂ, II osakond – tsiviilasjad

Bacău apellatsioonikohus

Cristina-Mădălina RADU, I osakond – tsiviilasjad

Loredana ALBESCU, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Braşovi apellatsioonikohus

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, tsiviilasjade osakond, alaealiste ja perekonnaasjadega ning töö- ja sotsiaalkindlustusvaidlustega seotud kohtuasjad

Elena-Clara CIAPĂ, tsiviilasjade osakond

Simona Petrina GAVRILĂ, tsiviilasjade osakond

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, tsiviilasjade osakond, alaealiste ja perekonnaasjadega ning töö- ja sotsiaalkindlustusvaidlustega seotud tsiviilasjad

Braşovi alaealiste ja perekonnaasjade kohus (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukaresti apellatsioonikohus

Antonela BRĂTUIANU, IV osakond – tsiviilasjad

Ştefan CMECIU, V osakond – tsiviilasjad

Felix Lucian ȘALAR, VI osakond – tsiviilasjad

Romeo GLODEANU, V osakond – tsiviilasjad

Bogdan CRISTEA, VIII osakond – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Bukaresti kohus

Andreea Florina MATEESCU, V osakond – tsiviilasjad (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Anca Magda VOICULESCU, VI osakond – tsiviilasjad (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Luminița TÂRȚĂU, I osakond – kriminaalasjad, kuriteoohvritele hüvitiste määramise komisjon – Bukaresti kohus

Cluj apellatsioonikohus

Denisa-Livia BĂLDEAN, esimees

Axente-Irinel ANDREI, esimees, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Constanţa apellatsioonikohus

Daniela PETROVICI, I osakond – tsiviilasjad

Ecaterina GRIGORE, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Craiova apellatsioonikohus

Adina-Georgeta PONEA, esimees

Lotus GHERGHINĂ, II osakond – tsiviilasjad

Galați apellatsioonikohus

Aneta-Luminița CRISTEA, I osakond – tsiviilasjad

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, II osakond – tsiviilasjad

Andreea ARHIP, II osakond – tsiviilasjad

Alexandru BLEOANCĂ, II osakond – tsiviilasjad

Iaşi apellatsioonikohus

Claudia Antoanela SUSANU, tsiviilasjade osakond

Elena Crizantema PANAINTE, töö- ja sotsiaalkindlustusvaidlustega seotud kohtuasjade osakond

Alina Gianina PRELIPCEAN, haldus- ja maksuvaidlustega seotud kohtuasjade osakond

Oradea apellatsioonikohus

Dorina Mihaela BEREȘ, I osakond – tsiviilasjad

Marcela FILIMON, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Piteşti apellatsioonikohus

Corina PINCU IFRIM, I osakond – tsiviilasjad

Marcela FILIMON, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Mariana VÂRGĂ, tsiviilasjade osakond, Argeși kohus

Elena Cristina LUNGU, tsiviilasjade osakond, Vâlcea kohus

Ploieşti apellatsioonikohus

Andra Corina BOTEZ, esimees

Adriana Maria RADU, I osakond – tsiviilasjad

Aida Liliana STAN, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Suceava apellatsioonikohus

Ştefania Fulga ANTON, I osakond – tsiviilasjad

Daniela MITREA MUNTEA, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Târgu Mureşi apellatsioonikohus

Andreea CIUCĂ, II osakond – tsiviilasjad – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Loredana BERINDEAN, esimees, I osakond – tsiviilasjad, Târgu Mureși esimese astme kohus

Timișoara apellatsioonikohus

Cristian PUP, I osakond – tsiviilasjad

Ștefan LUCACIUC, II osakond – tsiviilasjad

Florin MOŢIU, II osakond – tsiviilasjad

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud

Justiitsministeerium

Viviana ONACA, direktor, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Ioana BURDUF (kohtuniku või prokurörina tegutsev õigusala töötaja), rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed, kes täidavad justiitsministeeriumi ülesandeid kui keskasutus rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonnas ja tegutsevad võrgustiku sekretariaadina

Camelia TOBĂ (kohtuniku või prokurörina tegutsev õigusala töötaja), rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Flavius George PĂNCESCU (kohtuniku või prokurörina tegutsev õigusala töötaja), rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed –Rumeenia riikliku notarite liidu, kohtutäiturite liidu ja advokatuuri esimehe määratud esindaja

Octavian ROGOJANU, notar (notar public), Rumeenia riikliku notarite liidu nõukogu sekretär

Constantin Adrian STOICA, kohtutäitur, Rumeenia riiklik kohtutäiturite liit (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokaat, Rumeenia advokatuur (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Viimati uuendatud: 15/01/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.