Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülevaade võrgustikust

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktisikud

Iga Ühendkuningriiki kuuluva nelja jurisdiktsiooni jaoks on määratud üks kontaktisik. Kuna iga jurisdiktsioon on eraldiseisev, siis nende kontaktisikute töö ei kattu, sest igaühel neist on oma jurisdiktsioonis võrgustiku eest ainuvastutus. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tehtud päringud tuleks saata asjaomase jurisdiktsiooni kontaktisikule.

Šotimaa kontaktisik töötab Šotimaa valitsuse ELi esinduses Brüsselis. Ta võib võrgustiku asjadega tegelemisel pöörduda mitme kolleegi poole. Võrgustiku töö on kombineeritud muude ülesannetega.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Šotimaal

Šotimaal puudub ametlik kohalik võrgustik. Õigusküsimuste direktoraadis (Justice Directorate) on aga välja arendatud konkreetsete poliitikavaldkondade ekspertide võrgustik. Kontaktisik võib pöörduda nende kolleegide poole, et saada vastuseid konkreetsetele päringutele.

Kontakte on loodud ka mujal Šotimaa valitsuses. Kontaktisik pöördub nende isikute poole, et saada nõu või vastuseid nende tööga seotud päringutele. Kontaktisik teeb vajadust mööda koostööd ka teiste isikutega väljaspool valitsust. Näiteks võib tuua Šotimaa õigusnõustajate ühenduse (Law Society) ja advokatuuri (Faculty of Advocates), mis on vastavalt õigusnõustajaid ja advokaate esindavad kutseühendused. Kontaktisik on loonud sidemeid ka kohtutäiturite esindusorganiga Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Kõige levinum viis teabele juurde pääseda ja seda vahetada on e-post. Kontaktisik on aga ka isiklikult koosolekutel osalenud.

Kontaktisik tagab, et enne võrgustiku temaatilisi koosolekuid peetakse nõu asjakohaste poliitika-, haldus- või muude ekspertidega. Koosolekute protokolle ja teavet asjaomaste meetmete kohta levitatakse sobival viisil.

Teabe esitamine

Šotimaal puudub Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohalik veebisait. Teavet esitatakse muude olemasolevate veebisaitide kaudu. Üha enam viidatakse e-õiguskeskkonna portaalile. Kontaktisik on teinud koostööd teiste teabeallikate koostajate, sealhulgas Šotimaa kohtuametiga (Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS)). Šotimaa kohtuameti veebisaidil antakse kodanikele juhtnööre piiriüleste nõuete esitamise kohta, eelkõige seoses Euroopa täitekorralduse, Euroopa maksekäsu ja Euroopa väiksemate nõuete määrusega. Kasutatakse võimalusi suurendada asjakohastel koosolekutel ja konverentsidel ning asjakohaste väljaannete kaudu teadlikkust Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust ja e-õiguskeskkonna portaali teabelehtedest.

Viimati uuendatud: 03/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.