Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Slovakkia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Võrgustikku kuuluvad:

1. peamised kontaktisikud, kes on Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) rahvusvahelise õiguse sektsiooni (Sekcia medzinárodného práva) rahvusvahelise eraõiguse osakonna (Odbor medzinárodného práva súkromného) kaks esindajat. Kõik Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku päringud saadetakse peamiste kontaktisikute kaudu;

2. kohtute kontaktisikud: üks kohtunik või vanemkohtuametnik igas esimese astme kohtus (okresný súd) ja piirkonnakohtus (krajský súd) ning kõrgeimas kohtus (Najvyšší súd);

3. kutseorganisatsioonide kontaktisikud;

4. kaks kontaktisikut laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskuses (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);

5. perekonnaõiguse sidekohtunik.

Viimati uuendatud: 03/01/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.