Ülevaade võrgustikust

Slovakkia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Praegu on võrgustiku Slovakkia liikmed järgmised:

  • neli kontaktisikut Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumist (rahvusvahelise õiguse sektsiooni (Sekcia medzinárodného práva) rahvusvahelise eraõiguse osakond (Odbor medzinárodného práva súkromného));
  • perekonnaõiguse sidekohtunik;
  • järgmiste ELi õigusaktides kindlaks määratud keskasutuste esindajad:

laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
õigusabikeskus (Centrum právnej pomoci);

  • järgmiste kutseliitude esindajad:

Slovakkia Advokatuur (Slovenská advokátska komora),
Slovaki Vabariigi Notarite Koda (Notárska komora Slovenskej republiky),
Slovakkia Kohtutäiturite Koda (Slovenská komora exekútorov).

Vastavalt nõukogu otsusele 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk, loodi Slovakkias tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö võrgustik (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky), et tagada Slovaki Vabariigi tõhus osalemine tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus. Slovakkia tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö võrgustikku kuuluvad iga piirkondliku kohtu (okresný súd) ja maakonnakohtu (krajský súd) ning kõrgeima kohtu (Najvyšší súd) kontaktisikud (kohtunikud või vanemkohtuametnikud).

Viimati uuendatud: 06/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.