Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Sloveenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustik tegutseb Sloveenias kolme kontaktisiku ja 16 võrgustiku liikme kaudu.

Kontaktisikuteks on Sloveenia Vabariigi justiitsministeeriumi töötajad. See võimaldab kontaktisikute tööd iga päev ühtlustada ja koordineerida.

Esimese astme kohtud, mida Sloveenia Vabariigis on 11, on pädevad andma rahvusvahelist õigusabi tsiviil- ja kaubandusasjades. Sellele tuginedes nimetas Sloveenia kooskõlas nõukogu 28. mai 2001. aasta otsuse nr 2001/470/EÜ (millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk) artikli 2 lõike 1 punktiga d Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmeks iga esimese astme kohtu esindaja. Peale selle nimetas Sloveenia kaks spetsialistist võrgustikuliiget (kohtunikku), kes on pädevad perekonnaasjades tehtavas õigusalases koostöös, kusjuures üks kohtunik töötab esimese astme kohtus ja teine justiitsministeeriumis.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku loomist käsitleva nõukogu otsuse 2009. aasta muudatusega võimaldati Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus teha koostööd muude õigusala töötajatega. Alates 2011. aastast on võrgustiku liikmed ka Sloveenia notarite koda (Notarska zbornica Republike Slovenije), Sloveenia advokatuur (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) ja Sloveenia täitevametnike koda (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Kohtunike ja muude õigusala töötajate kaasamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevusse on tähtis Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku eesmärkide saavutamise seisukohast, sest see tagab otsese koostöö kohtunike ja muude õigusala töötajate vahel, mis on oluline spetsiifiliste kohtuasjade sujuvamaks lahendamiseks kohtus.

Kontaktisikud ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed vahetavad üksteisega teavet sageli ja vajadust mööda, sealhulgas e-posti ja telefoni teel ja silmast silma, ning kohtuvad iga-aastastel riigi tasandil peetavatel koosolekutel.

Viimati uuendatud: 01/02/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.