Ülevaade võrgustikust

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Hispaanias

Vastavalt Eurojusti Hispaaniat esindava liikme staatust, kohtualluvuskonflikte, rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustikke ja välisriiki lähetatavate justiitsministeeriumi töötajate staatust reguleeriva 7. juuli 2015. aasta seaduse 16/2015 artiklile 33 kuulub Hispaanias rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustike kontaktisikute määramine ja tagasikutsumine kooskõlas võrgustike loomise normidega justiitsministeeriumi (Ministerio de Justicia) pädevusse.

Määratud isikutel peab olema tõendatud töökogemus rahvusvahelise õiguskoostöö valdkonnas ning olenevalt olukorrast kas hea inglise või prantsuse keele oskus. Esindatud peavad olema vähemalt kohtunikud, prokuratuur (Ministerio Fiscal) ja justiitsministeerium. Seetõttu peavad asjaomaste ametite seast kontaktisikute määramise ja nende tagasikutsumise ettepanekud esitama justiitsministeeriumile kohtute üldnõukogu (Consejo General del Poder Judicial) ja peaprokurör (Fiscal General del Estado). Kontaktisiku staatus lõpeb kohe, kui asjaomane isik lõpetab töö asutuses, kes tegi ettepaneku tema määramiseks. Sellest tuleb teavitada justiitsministeeriumi, kes peab omakorda teavitama võrgustiku sekretariaati.

Rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustike Hispaania kontaktisikud on aktiivsed vahendajad, kelle ülesanne on hõlbustada eri riikide õigusasutuste vahelist koostööd. Nende teenused on kättesaadavad asjaomastele Hispaania ametiasutustele, aga ka kõigile teistele kontaktisikutele, kellele antakse õigus- ja praktilist teavet, mis on vajalik õiguskoostöö parandamiseks. Hispaania kontaktisikud peavad esitama igal aastal oma tegevust käsitleva statistika asutusele, kus nad töötavad.

Kontaktisikud

Hispaanias asuvad võrgustiku kontaktisikud justiitsministeeriumis, kohtute üldnõukogus ja peaprokuratuuris (Fiscalía General del Estado). Praegu tegutseb kaheksa kontaktisikut, kes on jaotunud järgmiselt:

 • kuus kontaktisikut on määranud justiitsministeerium – kaks rahvusvahelise õiguskoostöö alampeadirektoraadi ametnikku (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) ja neli kohtusekretäri (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • ühe kontaktisiku on määranud kohtute üldnõukogu;
 • ühe kontaktisiku on määranud peaprokuratuur.

Keskasutus

Hispaanias on tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö vallas keskasutuseks justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguskoostöö ja inimõiguste peadirektoraat (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos).

Sidekohtunikud

Hispaania on juba kehtestanud õigusnormi, mille kohaselt peavad Euroopa Liidu liikmesriigi silmapaistvad sidekohtunikud saama Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikuteks ja nendena tegutsema vastavalt 7. juuli 2015. aasta seaduse nr 16/2015 artiklile 34. See staatus lõpeb koos sidekohtuniku staatuse lõppemisega. Hispaania on määranud sidekohtuniku järgmistesse riikidesse: Ühendkuningriik ja Iirimaa, Ameerika Ühendriigid ja Kanada, Maroko, Belgia, Madalmaad ja Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Muud õiguskoostöö eest vastutavad õigus- või haldusasutused

Hispaanias tegutsevad järgmised rahvusvahelise õiguskoostöö eest vastutavad sisevõrgustikud:

 • kohtute üldnõukogu juures tegutsev Hispaania rahvusvahelise õiguskoostöö õigusvõrgustik (Red Española de Cooperación Judicial Internacional – REJUE), mille eesmärk on anda selleks soovi avaldanud Hispaania õigusasutustele abi seoses nende poolt õigustegevuse käigus esitatud või saadud õiguskoostöö taotlustega ja abistada õiguskoostöö võrgustike teisi liikmeid. Hispaania rahvusvahelise õiguskoostöö õigusvõrgustiku liikmed võivad oma liikmesuse ühildada Euroopa õigusalase koostöö võrgustike liikmesusega. Nii on Hispaania rahvusvahelise õiguskoostöö õigusvõrgustiku (tsiviilosakonna) kohtunikud ka tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed, mis hõlbustab neil ametikohustuste täitmisel suhtlemist kolleegidega teistes võrgustikku kuuluvates riikides;
 • prokuröride rahvusvahelise õiguskoostöö võrgustik (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), mis loodi 2002. aastal, et pakkuda rahvusvahelise õiguskoostöö küsimustele keskendunud teenust igas prokuratuuris;
 • selle võrgustiku prokurörid, kes on rahvusvahelise koostöö eksperdid, aitavad vahendada, suunata ja pakkuda kiiresti ja tõhusalt rahvusvahelist õigusabi;
 • kohtusekretäride võrgustik (Red de Letrados de la Administración de Justicia – RECILAJ) on riiklikul tasandil toimiv koordineeriv struktuur, mille lõi justiitsministeerium 2010. aastal. Sellesse kuuluvad rahvusvahelisele õiguskoostööle spetsialiseerunud kohtusekretärid, kes aitavad eri kohtuasutustel (Oficinas Judiciales) vastata rahvusvahelise õiguskoostööga seotud päringutele ja lahendada rahvusvahelise õiguskoostööga seotud probleeme.

Kutseühingud

Hispaanias on järgmised õiguspraktikuid esindavad kutseühingud, mis aitavad otseselt kaasa tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva õiguskoostööga seotud liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohaldamisele:

 • notarite üldnõukogu (Consejo General del Notariado);
 • Hispaania advokaatide üldnõukogu (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Hispaania omandi- ja äriregistri pidajate ühendus (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Hispaania õigusesindajate üldnõukogu (Consejo General de Procuradores de España).

Teave võrgustiku kohta

Hispaania justiitsministeerium, kes annab teavet rahvusvahelise õiguskoostöö ja rahvusvahelise õigusabi kohta, on lisanud oma veebisaidile lingi tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidile: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Hispaania kohtunike üldnõukogu annab teavet tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta oma veebisaidil https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kus on ka lingid Euroopa justiitsatlasele tsiviilasjades ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile.

Peaprokuratuur annab teavet tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta oma veebisaidil.

Viimati uuendatud: 28/03/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.