Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Hispaanias

Vastavalt Eurojusti Hispaaniat esindava liikme staatust, kohtualluvuskonflikte, rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustikke ja välisriiki lähetatavate justiitsministeeriumi töötajate staatust reguleeriva 7. juuli 2015. aasta seaduse 16/2015 artiklile 33 kuulub Hispaanias rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustike kontaktpunktide määramine ja tagasikutsumine kooskõlas võrgustike loomise reeglitega justiitsministeeriumi (Ministerio de Justicia) haldusalasse.

Määratud isikutel peab olema tõendatud töökogemus rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonnas ning olenevalt olukorrast kas hea inglise või prantsuse keele oskus. Esindatud peavad olema vähemalt kohtunikud, prokuratuur (Ministerio Fiscal) ja justiitsministeerium. Seetõttu peavad asjaomaste ametite seast kontaktpunktide määramise ja nende tagasikutsumise ettepanekud esitama justiitsministeeriumile kohtute üldnõukogu (Consejo General del Poder Judicial) ja peaprokurör (Fiscal General del Estado). Kontaktpunkti staatus lõpeb kohe, kui asjaomane isik lõpetab töö asutuses, kes tegi ettepaneku tema määramiseks. Sellest tuleb teavitada justiitsministeeriumi, kes peab teavitama võrgustiku sekretariaati.

Rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustike Hispaania kontaktpunktid on aktiivsed vahendajad, kelle ülesanne on hõlbustada eri riikide õigusasutuste vahelist koostööd. Nende teenused on kättesaadavad asjaomastele Hispaania ametiasutustele, aga ka kõigile teistele kontaktpunktidele, kellele antakse õigusalast ja praktilist teavet, mis on vajalik õigusalase koostöö parandamiseks. Hispaania kontaktpunktid peavad esitama igal aastal oma tegevust käsitleva statistika asutusele, kus nad töötavad.

Kontaktpunktid

Hispaanias asuvad võrgustiku kontaktpunktid justiitsministeeriumis, kohtute üldnõukogus ja peaprokuratuuris (Fiscalía General del Estado). Praegu tegutseb kaheksa kontaktpunkti, kes on jaotunud järgmiselt:

 • kuus kontaktpunkti on määranud justiitsministeerium – kaks rahvusvahelise õigusalase koostöö alampeadirektoraadis (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) ja neli kohtusekretäri (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • ühe kontaktpunkti on määranud kohtute üldnõukogu;
 • ühe kontaktpunkti on määranud peaprokuratuur.

Keskasutus

Hispaanias on tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö vallas keskasutuseks justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusalase koostöö ja inimõiguste peadirektoraat (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos).

Sidekohtunikud

Hispaanias on juba kehtestatud õigusnorm, milles on nõutud, et Euroopa Liidu liikmesriigi sidekohtunikud peaksid saama Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktideks ja nendena tegutsema vastavalt 7. juuli 2015. aasta seaduse 16/2015 artiklile 34. See staatus lõpeb koos sidekohtuniku staatuse lõppemisega. Hispaania on määranud sidekohtuniku järgmistesse riikidesse: Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Maroko, Belgia, Madalmaad ja Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Muud õigusalase koostöö eest vastutavad õigus- või haldusasutused

Hispaanias tegutsevad järgmised rahvusvahelise õigusalase koostöö eest vastutavad sisemised võrgustikud:

 • kohtute üldnõukogu juures tegutsev Hispaania rahvusvahelise õigusalase koostöö õigusvõrgustik (Red Española de Cooperación Judicial Internacional – REJUE), mille eesmärk on anda selleks soovi avaldanud Hispaania õigusasutustele abi seoses nende poolt õigusalase tegevuse käigus esitatud või saadud õigusalase koostöö taotlustega ja abistada õigusalase koostöö võrgustike teisi liikmeid. Hispaania rahvusvahelise õigusalase koostöö õigusvõrgustiku liikmed võivad oma liikmesuse ühildada Euroopa õigusalase koostöö võrgustike liikmesusega. Nii on Hispaania rahvusvahelise õigusalase koostöö õigusvõrgustiku (tsiviilosakonna) kohtunikud ka tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed, mis hõlbustab neil ametikohustuste täitmisel suhtlemist kolleegidega teistes võrgustikku kuuluvates riikides;
 • prokuröride rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustik (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), mis loodi 2002. aastal, et pakkuda rahvusvahelise õigusalase koostöö küsimustele keskendunud teenust igas prokuratuuris;
 • selle võrgustiku prokurörid, kes on rahvusvahelise koostöö eksperdid, aitavad vahendada, suunata ja pakkuda kiiresti ja tõhusalt rahvusvahelist õigusabi;
 • kohtusekretäride võrgustik (Red de Letrados de la Administración de Justicia – RECILAJ) on riiklikul tasandil toimiv koordineeriv struktuur, mille lõi justiitsministeerium 2010. aastal. Sellesse kuuluvad rahvusvahelisele õigusalasele koostööle spetsialiseerunud kohtusekretärid, kes aitavad eri kohtuasutustel (Oficinas Judiciales) lahendada rahvusvahelise õigusalase koostööga seotud päringuid ja küsimusi.

Kutseühingud

Hispaanias on järgmised õiguspraktikuid esindavad kutseühingud, mis aitavad otseselt kaasa tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva õigusalase koostööga seotud liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohaldamisele:

 • notarite üldnõukogu (Consejo General del Notariado);
 • Hispaania advokaatide üldnõukogu (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Hispaania omandi- ja äriregistri pidajate ühendus (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Hispaania õigusesindajate üldnõukogu (Consejo General de Procuradores de España).

Teave võrgustiku kohta

Hispaania justiitsministeerium, kes annab teavet rahvusvahelise õigusalase koostöö ja rahvusvahelise õigusabi kohta, on lisanud oma veebisaidile lingi tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidile: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es).

Hispaania kohtunike üldnõukogu annab teavet tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta oma veebisaidil https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kus on ka lingid Euroopa justiitsatlasele tsiviilasjades ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile.

Peaprokuratuur annab teavet tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta oma veebisaidil.

Viimati uuendatud: 16/02/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.