Ülevaade võrgustikust

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Rootsis on määratud tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikuks justiitsministeeriumi menetlusõiguse ja kohtute osakonna töötaja ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kontaktisikuks justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna töötaja.

Rootsist kuuluvad võrgustikku Rootsi riiklik kohtuamet, advokatuur, täitevamet, sotsiaalkindlustusamet, perekonnaõiguse ja vanemate toetamise amet ning kuriteoohvrite kahju hüvitamise ja toetamise amet ning kaks keskasutust (justiitsministeeriumi kriminaalasjade ja rahvusvahelise õiguskoostöö osakond ning välisministeeriumi konsulaarasjade ja tsiviilõiguse osakond).

Viimati uuendatud: 12/12/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.