Ülevaade võrgustikust

Riigikohane teave kontaktisikute ja tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) toimimise kohta

Mis on EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades)?

Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteemide mitmekesisus ja uued liidu õigusaktid on tekitanud vajaduse jagada piiriüleste kohtuasjadega tegelevatele ametiasutustele toetust ja teavet spetsiaalse võrgustiku kaudu. Sellised kohtuasjad võivad hõlmata ärialaseid, tarbija- ja töövaidlusi, samuti lahutuse, lapse hooldusõiguse või pärimisega seotud probleeme. Võrgustik ühendab liikmesriikide kohalike kohtute abistamise eest vastutavaid riigi ametiasutusi ja see loodi õigusalase koostöö lihtsustamiseks liikmesriikide vahel. EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) loodi 28. mail 2001. aasta nõukogu otsusega 2001/470/EÜ ja see alustas tegevust 1. detsembril 2002. Nimetatud õiguslikku alust muudeti 2009. aastal (konsolideeritud versioon on kättesaadav siin). EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) osalevad kõik liikmesriigid peale Taani.

Tutvuge Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku infograafikuga!

EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) eesmärgid

EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) on alates selle asutamisest olnud oluline vahend ELi tsiviilõiguslike aktide rakendamise toetamiseks õigusasutuste igapäevases tegevuses. Võrgustik lihtsustab ja toetab suhteid riiklike õigusasutuste vahel igas liikmesriigis asuvate kontaktpunktide kaudu ja aitab seeläbi kaasa piiriüleste kohtuasjade lihtsustamisele. Selline koostöö ametiasutuste vahel toimub eesmärgiga abistada inimesi, kes osalevad tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevates piiriülestes kohtuasjades.

Kes on EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) liikmed?

Võrgustikul on üle 500 liikme, kes kuuluvad allpool nimetatud viide kategooriasse. Igas liikmesriigis on vähemalt üks kontaktpunkt.

Võrgustik koosneb

  • liikmesriikide määratud kontaktpunktidest;
  • asutustest ja keskasutustest, mis on ette nähtud liidu õigusega, rahvusvaheliste õigusaktidega, millega liikmesriigid on ühinenud, või siseriiklike õigusaktidega, mis on seotud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostööga;
  • sidekohtunikest, kelle tööülesanded on seotud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava koostööga;
  • muudest õigus- või haldusasutustest, kelle tööülesanded on seotud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostööga ja kelle liikmesust peab liikmesriik kasulikuks;
  • kutseorganisatsioonidest, kes esindavad tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohaldamisse liikmesriigi tasandil vahetult kaasatud õigusala töötajaid

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.