Tietoa verkostosta

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkoston yhteysviranomaiset ja jäsenet Belgiassa

Belgiassa verkostolle on nimetty kaksi yhteyshenkilöä. Toinen on kassaatiotuomioistuimen tuomari, joka koordinoi suhteita verkoston tuomarijäseniin, ja toinen Belgian oikeusministeriön virkamies, joka työskentelee siviiliasioissa tehtävän kansainvälisen rikosoikeudellisen yhteistyön osastossa.

Lisäksi Belgian oikeudelliseen verkostoon kuuluu 15 tuomaria verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Jokaisen muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiiristä on nimetty kolme tai neljä tuomaria, jotka ovat erikoistuneet perhe-, kauppa- tai prosessioikeuteen ja edustavat eri oikeusasteita (muutoksenhakutuomioistuin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, kauppatuomioistuimet ja rauhantuomioistuimet).

Belgian verkostoon kuuluu myös yksi tuomioistuinten kirjaamojen päälliköiden kansallisen neuvoston (Conseil national des greffiers en chef) jäsen em. neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.

Lisäksi Belgia on nimennyt verkoston jäseniksi perustamispäätöksen 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla neljä muiden oikeusalan ammattien edustajaa: yksi notaarien, yksi haaste- ja ulosottomiesten ja kaksi asianajajien edustajaa (yksi ranskan- ja saksankielisten ja yksi hollanninkielisten asianajajaliittojen edustaja).

Verkosto huolehtii myös koordinoinnista eri asetusten nojalla nimettyjen keskusviranomaisten välillä (mm. asetukset (EY) N:o 2201/2003, (EY) N:o 4/2009, (EY) N:o 1393/2001).

Verkosto pitää myös yhteyttä Euroopan kuluttajakeskuksen Belgian-osastoon.

Verkoston toimintatavat

Yhteydenpito tapahtuu lähinnä sähköpostitse. Yksi yhteyshenkilöistä toimittaa Euroopan komissiolta, mm. verkoston sihteeristöltä, tulevat tiedot muille jäsenille. Jäsenet osallistuvat verkoston kokouksiin käsiteltävän aiheen mukaan. Lisäksi verkoston belgialaiset tuomarijäsenet kokoontuvat yhteen kerran vuodessa.

Jäseniä kehotetaan säännöllisesti levittämään mahdollisimman laajalti tietoa uudesta lainsäädännöstä tai jakamaan kyselyjä kollegoilleen. Yleensäkin verkostossa levitetään laajalti Euroopan komission julkaisemaa materiaalia sekä hyödyllisiä linkkejä. Osa verkoston jäsenistä osallistuu lisäksi unionin lainsäädäntöä käsittelevän tiedotteen julkaisemiseen (Eur-alert!).

Verkoston yhteyshenkilöt ja jäsenet käyvät myös oikeusalan koulutuslaitoksen (Institut de Formation Judiciaire) järjestämissä koulutustilaisuuksissa kertomassa uudesta unionin lainsäädännöstä ja erityisesti oikeudellisen yhteistyön välineistä, joita siviili- ja kauppaoikeuden alalla on käytössä EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla.

Kun jonkin vireillä olevan asian yhteydessä on tarpeen selvittää esimerkiksi ulkomaisen lain sisältö tai sellaisen menettelyn yksityiskohdat, jolla on rajat ylittäviä vaikutuksia, asiaa käsittelevä belgialainen tuomari ottaa yleensä sähköpostitse yhteyttä Belgian yhteyshenkilöön, joka välittää kysymyksen edelleen muiden asianomaisten jäsenvaltioiden yhteyshenkilöille.

Päivitetty viimeksi: 18/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.