Tietoa verkostosta

Bulgaria
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Siviili- ja kauppaoikeuden alan kansallinen oikeudellinen verkosto

Bulgarian tasavallan siviili- ja kauppaoikeuden alan kansallisen oikeudellisen verkoston, jäljempänä ’kansallinen verkosto’, oikeudellinen kehys on vahvistettu sen toimintasäännöissä (Pravila za deynostta), jotka ylin tuomarineuvosto (Vissh sadeben savet, VSS) hyväksyi 13 päivänä maaliskuuta 2018 tehdyllä päätöksellä, jolla korvattiin 11 päivänä joulukuuta 2014 tehdyllä päätöksellä hyväksytyt ja 19 päivänä maaliskuuta 2015 tehdyllä päätöksellä muutetut säännöt.

Kansallisen verkoston tarkoituksena on tarjota oikeusviranomaisille tarpeellista tukea oikeusapupyyntöjen tehokkaassa laatimisessa, toimittamisessa ja täytäntöönpanossa sekä Bulgarian tuomioistuinten kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevien tilastojen keräämisessä ja tallentamisessa. Lisäksi se tekee yhteistyötä Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden ja muiden vastaavien elimien kanssa.

Ylimmän tuomarineuvoston tuomarijaosto (Sadiyska kolegia) on vastuussa kansallisen verkoston toiminnasta, sen osallistumisesta kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin sekä sen yhteistyöstä kaikkien kansainvälisen oikeusavun alalla toimivien kansallisten tai kansainvälisten elimien, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ylimmän tuomarineuvoston kansainvälisten suhteiden osasto (Direktsia Mezhdunarodna deynost) avustaa ja koordinoi verkoston jäsenten, kansallisten yhteyspisteiden ja tuomarijaoston välistä tiedonvaihtoa. Tuomarijaosto antaa kansalliselle verkostolle metodologista ohjausta ja koordinoi sen toimintaa arviointi- ja kilpailukomitean (Komisia po atestiraneto i konkursite) kautta.

Täydentäminen

Kansallisen verkoston jäsenehdokkaiden on oltava piiri- ja maakuntatuomioistuimen tai muutoksenhakutuomioistuimen tuomareita, jotka täyttävät erityiset muun muassa ammatilliseen pätevyyteen, moraaliseen koskemattomuuteen ja vieraiden kielten taitoon liittyvät kriteerit. Rekrytointikilpailun jälkeen kansallisen verkoston tuomarit nimetään viideksi vuodeksi ylimmän tuomarineuvoston tuomarijaoston päätöksellä. Kansalliseen verkostoon kuuluu enintään seitsemän tuomaria kultakin muutoksenhakualueelta ja enintään 15 tuomaria Sofian muutoksenhakualueelta. Erikseen määrätyissä tapauksissa verkoston jäsenyys lopetetaan ylimmän tuomarineuvoston tuomarijaoston perustellulla päätöksellä arviointi- ja kilpailukomitean ehdotuksesta.

Yhteyshenkilöt

Ylimmän tuomarineuvoston tuomarijaosto nimeää arviointi- ja kilpailukomitean ehdotuksesta yhteyshenkilöt verkoston jäsenten keskuudesta: yksi yhteyshenkilö siviilioikeudellisissa asioissa ja yksi yhteyshenkilö kauppaoikeudellisissa asioissa viiden vuoden ajaksi.

Tehtävät

– Kansallisen verkoston jäsenet avustavat siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tai muiden kansainvälisten oikeudellisen yhteistyön verkostojen kansallisia yhteyshenkilöitä ja kansallisia tuomareita kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön toteuttamisessa.

– Osana tätä apua kansallisen verkoston jäsenten on tarvittaessa tiedotettava, neuvottava ja koordinoitava sekä toteutettava muita toimia kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi Bulgarian oikeusviranomaisten toimivallan mukaisesti. Kansallisen verkoston jäsenet ovat velvollisia antamaan apua, jos kansainvälisen ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen kansallinen tuomari, syyttäjä, tutkintatuomari tai kansallisen keskusviranomaisen edustaja sitä pyytää.

– Kansallisen verkoston jäsenet tukevat kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön alan koulutuksen järjestämistä alueella, jolla he suorittavat tehtäviään.

– Kansallisen verkoston jäsenet tukevat tuomareita kansainvälisessä oikeudellisessa yhteistyössä sillä muutoksenhakualueella, josta he ovat vastuussa.

– Kansallisen verkoston jäsenet tekevät tutkimuksia eurooppalaisesta ja kansallisesta oikeuskäytännöstä ja siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyön muutoksista sekä levittävät näitä tutkimuksia.

– Kansallisen verkoston jäsenet laativat neljännesvuosittain selvityksen asianomaisen muutoksenhakualueen tuomioistuinten toiminnasta, joka liittyy unionin ja kansainvälisen oikeuden täytäntöönpanoon sekä kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön. Nämä selvitykset lähetetään ylimmän tuomarineuvoston ajantasaiseen tietokantaan, ja kansallisille yhteyshenkilöille toimitetaan sähköiset versiot siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetuista tuomioistuinten asiakirjoista, jotka on laadittu asianomaisella muutoksenhakualueella EU:n lainsäädäntöä soveltaen, jotta tarvittavaa tietokantaa voitaisiin ylläpitää.

– Jäsenet suorittavat myös ylimmän tuomarineuvoston tuomarijaoston asettamia lisätehtäviä, jos on tarpeen antaa tietoja, tehdä tutkimusta, antaa koulutusta tai suorittaa muuta kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvää toimintaa.

– Kansallisen verkoston jäsenet ylläpitävät yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, muut osoitteet ja puhelinnumerot) käsittävää ajantasaista tietokantaa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntötietokantaa, joka on julkaistu ylimmän tuomarineuvoston verkkosivuilla siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston osiossa.

– Kukin kansallisen verkoston jäsen hoitaa tehtäviään asianomaisella muutoksenhakualueella.

– Kansallisen verkoston jäsenet osallistuvat helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen, jossa hyväksytään verkoston edellisen kalenterivuoden toimintakertomus. Kansallinen yhteyshenkilö laatii toimintakertomuksen jäsenten 15. tammikuuta mennessä toimittamien vuotuisten toimintakertomusten pohjalta.

– Osallistuttuaan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten säännöllisiin kokouksiin osallistujat raportoivat ylimmän tuomarineuvoston tuomarijaostolle. Tämä kertomus julkaistaan verkoston toiminnan julkisuuden varmistamiseksi ylimmän tuomarineuvoston verkkosivulla, kansainvälistä yhteistyötä koskevan osion kohdassa, joka käsittelee siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa.

Päivitetty viimeksi: 10/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.