Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tietoa verkostosta

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Yhteysviranomaiset

Jokaisella Yhdistyneen kuningaskunnan neljällä lainkäyttöalueella on yksi yhteysviranomainen. Koska tuomioistuinten lainkäyttöalueet ovat erillisiä, yhteysviranomaisten työssä ei ole päällekkäisyyksiä, sillä kukin niistä vastaa omalla lainkäyttöalueellaan yksinään verkostoon liittyvistä asioista. Euroopan oikeudellisen verkoston kautta tehtävät tiedustelut olisi osoitettava yhteysviranomaiselle, joka vastaa kyseisestä oikeudenkäyttöalueesta.

Englannin ja Walesin yhteysviranomainen on oikeusministeriön yhteydessä Lontoossa. Yhteysviranomaisella on apunaan yksi henkilökunnan jäsen, ja hän voi ottaa yhteyttä muihin kollegoihin käsitellessään verkostoon liittyviä asioita. Yhteysviranomaisilla on myös muita kuin verkostoon liittyviä tehtäviä.

Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta Englannissa ja Walesissa

Englannissa ja Walesissa ei ole virallista kansallista verkostoa. Oikeusministeriön yhteyteen on kuitenkin perustettu sellaisten henkilöiden verkosto, jotka ovat asiantuntijoita tietyillä politiikan aloilla ja joihin yhteysviranomaiset voivat ottaa yhteyttä saadakseen vastauksia heille esitettyihin kysymyksiin.

Yhteydenpitoa on kehitetty myös muissa asiaankuuluvissa ministeriöissä, joiden puoleen yhteysviranomainen voi kääntyä saadakseen neuvoja tai vastauksia ministeriön vastuulle kuuluviin kysymyksiin. Yhteysviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden Englannin ja Walesin laajennetun verkoston jäsenten kanssa, mukaan lukien joukko tuomareita, joilla on erityisosaamista tietyillä oikeusaloilla tai jotka ovat vastuussa kansainvälisestä yhteystyöstä, erityisesti kansainvälisen perheoikeuden oikeuspäällikkö (Judicial Head of International Family Law) ja tuomari, joka vastaa todisteiden tiedoksiantoa ja vastaanottamista koskevista asetuksista (Senior Master).

Kaikkiin laajennetun verkoston ja ministeriöiden välisen epävirallisen verkoston jäseniin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Oikeusministeriön ja oikeusviraston (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) henkilöstöllä on käytössään intranet, jonka kautta voidaan levittää verkostoon liittyvää tietoa ja lisäksi tuomareihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Verkostoa koskevia tietoja on saatavilla myös Englannin ja Walesin oikeuslaitoksen intranetissä.

Yhteysviranomainen varmistaa, että ennen verkoston kokouksia kuullaan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet kulloinkin esillä olevien asioiden poliittisiin, hallinnollisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin, ja että kokouspöytäkirjat ja luettelot hoidettavista asioista jaellaan asianmukaisesti.

Yhteysviranomainen osallistuu kansainvälistä perheoikeutta käsittelevään komiteaan (International Family Law Committee), joka koostuu johtavista perheoikeuden tuomareista (senior family judge), asianajajista, tutkijoista sekä asianomaisista Englannin ja Walesin keskusviranomaisista. Komitea tapaa neljännesvuosittain ja jakaa muun muassa tietoja uudesta EU:n lainsäädännöstä ja verkoston toiminnasta. Yhteysviranomainen on myös osallistunut joihinkin lordikanslerin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law) kokouksiin. Komitea koostuu johtavista tuomareista ja tutkijoista, ja se neuvoo oikeusministeriötä siviilioikeuden alalla tehtävää yhteistyötä koskevien EU:n ehdotuksien osalta.

Yhteysviranomainen on myös säännöllisesti yhteydessä oikeudenkäyntiasianajajia ja toimistoasianajajia edustaviin elimiin eli asianajajaneuvostoon (Bar Council) ja Englannin ja Walesin toimistoasianajajien liittoon (Law Society of England and Wales) sekä kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueista vastaavaan Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-verkosto) edustajaan. Kokouksia on pidetty aiemmin myös Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkon (SOLVIT) yhteyshenkilöiden kanssa.

Tietojen antaminen

Euroopan oikeudellisella verkostolla ei ole kansallista sivustoa Englannissa ja Walesissa. Tietoja on saatavilla muilla sivustoilla, ja kuten edellä mainittiin, myös oikeuslaitoksen intranetissä. Yhteysviranomainen on kuitenkin tehnyt yhteistyötä muiden kanssa tarjotessaan erilaisia tietolähteitä, muun muassa oikeusviraston verkkosivustolla kansalaisille annettuja ohjeita rajatylittävien vaateiden vireillepanosta tai niihin vastaamisesta. Tietoa on annettu erityisesti eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta, eurooppalaista maksamismääräystä ja eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevien asetusten soveltamisesta. Yhteysviranomainen on myös tehnyt yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-verkosto) kanssa, joka on laatinut oppaan eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetusta asetuksesta. Euroopan oikeudellisen verkoston ja Euroopan oikeusportaalin tunnettuutta pyritään lisäämään asianmukaisissa kokouksissa ja konferensseissa sekä asiaankuuluvissa julkaisuissa.

Päivitetty viimeksi: 02/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.