Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Yhteysviranomaisena toimii kaksi Viron oikeusministeriön kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavan yksikön neuvonantajaa, jotka hoitavat myös keskusviranomaisten edustajan tehtäviä. Yhteysviranomaisten päätehtävänä on

 • varmistaa, että paikalliset oikeusviranomaiset saavat yleistä tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista;
 • toimittaa jäsenvaltioiden oikeudellisen yhteistyön toimivuuden kannalta tarpeelliset tiedot muille yhteysviranomaisille, viranomaisille ja oman jäsenvaltionsa paikallisille oikeusviranomaisille, jotta ne voivat laatia toteuttamiskelpoisen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön ja luoda tarkoitukseen parhaiten soveltuvat suorat yhteydet;
 • toimittaa tiedot, joiden avulla on helpompaa soveltaa toisen jäsenvaltion lakia, jota on sovellettava yhteisön säädöksen tai kansainvälisen sopimuksen nojalla;
 • etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita ilmenee oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen yhteydessä;
 • helpottaa oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyn yhteensovittamista asianomaisessa jäsenvaltiossa erityisesti silloin, kun tämän jäsenvaltion oikeusviranomaiset esittävät useita pyyntöjä, jotka on täytettävä toisessa jäsenvaltiossa;
 • osallistua tietojen antamiseen yleisölle verkoston internetsivustolla siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa, asiaa koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista sekä jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä erityisesti oikeussuojan saatavuutta koskevien tietojen osalta;
 • avustaa kokousten järjestämisessä ja osallistua niihin;
 • osallistua yleisölle tarkoitettujen tietojen valmisteluun ja päivittämiseen;
 • varmistaa koordinointi verkoston jäsenten välillä kansallisella tasolla;
 • laatia kahden vuoden välein kertomus toiminnastaan, mukaan lukien tarvittaessa verkoston parhaat käytännöt, esittää se verkoston jäsenten kokouksessa ja kiinnittää erityistä huomiota verkoston toiminnan parantamiseen.

Verkoston yhteystuomari on Virun käräjäoikeuden (Viru Maakohus) tuomari, joka edustaa Viroa myös kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin yhteydessä toimivassa tuomariverkostossa. Yhteystuomarin tehtävänä on antaa tuomioistuinten virkamiehille neuvoja Euroopan unionin siviili- ja kauppaoikeutta koskevissa asioissa ja jakaa verkostossa kokemuksiaan eri säädösten soveltamisesta.

Kun vuonna 2011 tuli voimaan Euroopan oikeudellisen verkoston siviilioikeusosiota koskeva päätös, jolla verkoston toiminta ulotettiin kattamaan ammattialajärjestöt, Virossa siviilioikeusverkoston jäseniksi liittyivät

 • haastemiesten ja konkurssipesän hoitajien liitto, joka edustaa haastemiehiä ja konkurssipesän hoitajia, ja
 • Viron lakimiesliitto, joka edustaa asianajajia ja notaareja.

Ensiksi mainittua ammattialajärjestöä ovat edustaneet kokouksissa eri edustajat käsiteltävän aiheen mukaan, ja vuonna 2022 nimettiin myös erityinen yhteyspiste.

Viron lakimiesliittoa on edustanut sen johtaja.

Ammattialajärjestöjen edustajien tehtävänä on

 • Euroopan unionin säädösten ja kansainvälisten sopimusten tehokasta käytännön soveltamista koskevien kokemusten ja tietojen vaihto;
 • yhteistoiminta tietosivujen laatimisessa ja päivittämisessä;
 • ammattialajärjestöjen edustaminen kokouksissa.

Yhteysviranomainen kutsuu eri aiheita käsitteleviin verkoston kokouksiin myös muita kansallisia asiantuntijoita kertomaan omista kokemuksistaan. Kokouksiin on näin ollen osallistunut yhteystuomarin lisäksi muun muassa useita muita tuomareita, muiden ministeriöiden ja notaariliiton edustajia, korkeimman oikeuden neuvoksia, kuluttajansuojaviraston edustaja sekä Tarton yliopiston opetushenkilökuntaa.

Päivitetty viimeksi: 25/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.