Tietoa verkostosta

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Suomen yhteysviranomaiset

Suomen yhteysviranomaisena toimii kaksi nimettyä virkamiestä oikeusministeriön kansainvälisen oikeusavun yksiköstä. Yhteysviranomainen on osa yksikköä, joka toimii useiden siviili- ja rikosoikeuden alaan liittyvien EU-asetusten ja kansainvälisten sopimusten mukaisena keskusviranomaisena. Verkostotehtävien ohella yhteysviranomaisen tehtäväkenttään kuuluu myös keskusviranomaistehtäviä ja muuta siviilioikeudellista yhteistyötä.

Yhteysviranomaisen käyttöön on perustettu oma sähköpostiosoite, jonka kautta tuomioistuimet ja muut oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tekevät oikeus- ja hallintoviranomaiset voivat ottaa yhteyttä tarvitessaan käytännön apua rajat ylittäviin asioihin liittyvissä ongelmissa.

Yhteysviranomainen tekee aktiivisesti yhteistyötä kansallisten oikeusviranomaisten, asianajajien ja muiden oikeusalan ammattilaisten kanssa. Yhteysviranomainen muun muassa jakaa tietoa EU:n siviili- ja kauppaoikeuden alaa koskevasta sääntelystä ja sen käytännön soveltamisesta sekä kouluttaa niihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteysviranomainen myös auttaa kansallisia oikeusviranomaisia rajat ylittäviin oikeusapupyyntöihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisäksi yhteysviranomainen osallistuu aktiivisesti alan verkostoihin ja työryhmiin.

Suomen asianajajaliitto on nimetty verkoston jäseneksi perustamispäätöksen 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla.

Yhteysviranomaisten ja Suomen asianajajaliiton lisäksi verkostotyöhön osallistuvat Suomen kansallisen siviilioikeudellisen verkoston jäsenet (ks. verkostosta tarkemmin alla).

Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviilioikeudellisissa asioissa

Suomeen on vuonna 2016 perustettu kansallinen verkosto rajat ylittäviin siviilioikeudellisiin asioihin.

Kansallisen verkoston tehtäviin kuuluu mm. tiedon jakaminen ja tiedonvälitys EU:n siviilioikeudellisesta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä tietolähteistä sekä Euroopan oikeudellisesta verkostosta suomalaisille oikeusviranomaisille sekä muille oikeusalan toimijoille.

Kansalliseen verkostoon on nimetty edustajat käräjäoikeuksista, hovioikeuksista, ulosottoviranomaisesta, oikeusapuviranomaisesta, Suomen asianajajaliitosta sekä oikeusministeriöstä. Verkoston Suomen yhteysviranomaiset koordinoivat verkoston toimintaa.

Kansallinen verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kansallisen verkoston edustajat osallistuvat lisäksi Euroopan siviilioikeudellisen verkoston kokouksiin ja toimintaan.

Päivitetty viimeksi: 15/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.