Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Tietoa verkostosta

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Ranskassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon kuuluu tuomareita ja syyttäjiä, asianajajia, notaareja ja oikeusvouteja (commissaire de justice). Verkosto on avoin kaikkien oikeusalan ammattien edustajille, joille siitä voi olla hyötyä heidän osallistuessaan unionin oikeuden täytäntöönpanoon siviili- ja kauppaoikeuden alalla (esim. tuomioistuinten kirjaajat, kirjaamopalveluiden johtajat sekä kauppatuomioistuinten tuomarit ja kirjaajat).

Verkoston kansallisena yhteyshenkilönä toimii tuomari, joka työskentelee oikeusministeriön siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden osastolla, unionin oikeudesta, kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siviiliasioissa annettavasta keskinäisestä oikeusavusta vastaavassa yksikössä. Tämä yksikkö vastaa myös useiden siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen kansainvälisten yhteistyövälineiden soveltamiseen liittyvistä keskusviranomaisen tehtävistä. Tämä yhteyspiste tarjoaa ranskalaisille oikeusalan ammattilaisille ja muille verkoston eurooppalaisille jäsenille tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvistä käytänteistä sekä edistää rajat ylittäviin tapauksiin liittyvien haasteiden ratkaisemista.

Ranskan verkosto toimii kansallisella ja paikallisella tasolla. Kaikissa muutoksenhakutuomioistuimissa ja kassaatiotuomioistuimessa on nimetty paikallinen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön tehtävänä on edistää paikallista yhteistyötä sekä tiedottaa tuomareille ja syyttäjille siviiliasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käytettävien välineiden ja yleensä unionin oikeuden täytäntöönpanosta. Muutoksenhakutuomioistuinten ja kassaatiotuomioistuimen yhteyshenkilöt voivat myös ilmoittaa unionin säädösten soveltamisessa havaituista ongelmista kansalliseen yhteyspisteeseen, josta tiedot toimitetaan verkoston sihteeristöön Euroopan komissiossa.

Muut ammattiryhmät toimivat verkoston jäseninä ja osallistuvat verkoston toimintaan kansallisen edustuselimensä välityksellä:

- Oikeusvouteja (aiemmin haaste- ja ulosottomiehet) edustaa verkostossa alan kansallinen yhdistys Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ).

- Asianajajia edustavat Ranskan kansallinen asianajajaliitto Conseil national des barreaux (CNB) ja Brysselissä toimiva Ranskan kansallisen asianajajaliiton toimisto Délégation des barreaux de France (DBF). Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa (RJECC) koskevalla DBF:n verkkosivujen välilehdellä on runsaasti tietoa asianajajaverkoston toiminnasta Ranskassa.

- Notaareja edustaa notaarineuvosto Conseil supérieur du notariat (CSN).

Lisäksi verkostoon kuuluvat EU:n eri jäsenvaltioissa toimivat ranskalaiset yhteystuomarit sekä keskusviranomaiset, jotka vastaavat siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen yhteistyövälineiden soveltamisesta (näihin kuuluu muun muassa Eurooppa- ja ulkoministeriön alaisuudessa toimiva elatusapusaatavien perintätoimisto).

Euroopan komission käynnistämästä oikeusalan ohjelmasta tuettavan CLUE-hankkeen tarkoituksena on lisätä ihmisten tietämystä Euroopan unionin lainsäädännöstä ja RJECC-verkoston toiminnasta Ranskassa.

Viime vuosina CLUE I -hankkeen avulla on lisätty oikeudellisen yhteistyön välineiden ja yhteisön oikeuden tunnettuutta (kuukausittaisella uutiskirjeellä, verkoston toimintaa esittelevällä videolla ja ministeriön intranetsivustolla) sekä lisätty parhaiden käytäntöjen vaihtoa oikeusalan toimijoiden välillä (järjestämällä koulutusseminaareja perheoikeuden alaa koskevasta kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja laatimalla käytännön opas muutoksenhakutuomioistuimen yhdyshenkilöille). Helmikuussa 2021 käynnistetyn uuden CLUE II -hankkeen tehtävänä on jatkaa näitä toimia, käynnistää uusia (tarkoituksena on lisätä seminaareja, ottaa käsittelyyn uusia aiheita ja lisätä yhteisön lainsäädäntöä koskevan tiedon levittämiseen tarkoitettuja välineitä) ja jakaa parhaita käytäntöjä muiden kansallisten verkostojen kanssa.

Verkoston ranskalaiset jäsenet kokoontuvat Pariisissa kerran vuodessa keskustelemaan verkoston toiminnasta ja siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun unionin oikeuden uusimmista suuntauksista.

Lisätietoja Ranskan verkostosta on verkkosivustolla justice.gouv.fr.

Päivitetty viimeksi: 16/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.