Tietoa verkostosta

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkoston rakenne

Yhteyspisteiden lukumäärä: Yhteyspisteitä on nimetty 22. Niistä 19 on tuomareita, jotka kuuluvat Kreikan kansalliseen verkostoon ja hoitavat samalla lainkäyttötehtäviään. Loput kolme ovat virkamiehiä oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriön siviili- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osastolla. Kyseinen osasto toimii keskusviranomaisena seuraavia varten: asetus (EY) N:o 2201/2003, avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (nk. Bryssel IIa ‑asetus, jolla täydennetään vuoden 1980 Haagin yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta); asetus (EY) N:o 4/2009, elatusvelvoitteet; direktiivi 2002/8/EY, oikeusapu; asetus (EY) N:o 1206/2001, todisteiden vastaanottaminen; ja asetus (EY) N:o 1393/2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto.

Verkoston toiminta: Kreikkaan on perustettu epävirallinen kansallinen verkosto, jolla on keskitetty rakenne. Verkoston jäseniin kuuluvat keskusviranomainen, Ateenassa toimivia tuomareita ja kolme oikeusalan ammattien (asianajajien, notaarien ja haaste- ja ulosottomiesten) edustajaa. Oikeusministeriön siviili- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto vastaa Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) toiminnan seurannasta ja kansallisten yhteyspisteiden toiminnan koordinoinnista silloin, kun on kyse Kreikan velvollisuuksista osana EJN:ää ja EU:n oikeusportaalin sisällöstä. Verkoston kansalliset yhteyspisteet osallistuvat tietosivujen laatimiseen, päivittävät EU-lainsäädännössä edellytettyjä, siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä Kreikan virallisia ilmoituksia, täyttävät EJN:n ja muiden EU:n elinten kyselylomakkeita ja vastaavat muiden yhteyspisteiden tai EU-viranomaisten kysymyksiin, jotka koskevat lähinnä EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa Kreikassa.

Kokouksia järjestetään säännöllisesti noin 2–4 kertaa vuodessa. Niitä koordinoi oikeusministeriön siviili- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto. Kokouksissa on tarkoitus vaihtaa näkemyksiä, kokemuksia ja tietoa oikeudellisesta yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Esityslistalla on lähinnä EJN:n kokouksissa Euroopan tasolla käsiteltyjä aiheita, EU-lainsäädännön (asetukset/direktiivit) soveltamisessa kansallisella tasolla mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja Kreikan EJN:ään tai EU:n oikeusportaaliin liittyviä velvollisuuksia (ks. edellä).

Verkostoa koskevan tiedon jakaminen

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriön verkkosivuilla lähinnä esitellään Euroopan oikeudellinen verkosto. Sivustoa päivitetään parhaillaan, jotta voidaan antaa kattava ja selkeä kuva siitä, mikä EJN:n asema on ja mitä hyötyä siitä on siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Kansallisella tasolla jaetaan tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alaa koskevasta EU-lainsäädännöstä levittämällä EJN:n esitteitä ja painotuotteita sekä järjestämällä seminaareja tai päivän kestäviä tapahtumia maan pääkaupungissa Ateenassa ja muissa kaupungeissa. Niitä järjestetään sitä mukaa, kun siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskeva EU-lainsäädäntö kehittyy, ja niissä otetaan huomioon tämän kehityksen vaikutukset Kreikkaan. Pääpuhujina voi olla kansallisen verkoston jäseniä. Näitä tapahtumia järjestetään oikeusministeriön johdolla yhteistyössä Kreikan asianajajaliittojen, tuomareiden ja syyttäjien kansallisen oppilaitoksen, valtion oikeudellisen neuvoston, siviili- ja kauppaoikeuden harjoittajien yhdistysten jne. kanssa.

Lisäksi Euroopan yksityisoikeuden päivänä järjestetään yksipäiväinen tapahtuma, jonka tavoitteena on herättää eurooppalaiset oikeusalan ammattihenkilöt ja avata keskustelu EU:n lainsäädäntöehdotusten kehityksestä. Vastaava tapahtuma on järjestetty viime aikoina lähes joka vuosi oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriön johdolla.

Päivitetty viimeksi: 11/12/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.