Tietoa verkostosta

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Yhteyspisteet

Irlannissa on kaksi yhteysviranomaista. Alempia oikeusasteita (Circuit Court- ja District Court -tuomioistuimia) varten on yksi yhteysviranomainen, ylempiä oikeusasteita (High Court-, Court of Appeal- ja Supreme Court -tuomioistuimia) varten toinen. Yhteysviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Euroopan oikeudelliseen verkostoon liittyvissä asioissa. Yhteyspisteet toimivat Dublinissa sijaitsevan Irlannin oikeusviraston yhteydessä. Vaikka tuomioistuinten oikeudenkäyttöalueet ovat erillisiä, yhteysviranomaisten työssä on päällekkäisyyksiä, sillä kumpikin vastaa omassa osastossaan yksinään verkostoon liittyvistä asioista. Euroopan oikeudellisen verkoston kautta tehtävät tiedustelut olisi osoitettava yhteysviranomaiselle, joka vastaa kyseisestä oikeudenkäyttöalueesta. Yhteysviranomaisilla on erilliset toimistot oikeusviraston osastojen yhteydessä. Yhteysviranomaisilla on myös muita kuin verkostoon liittyviä tehtäviä. Yhteysviranomaiset voivat kuitenkin pyytää apua muilta kollegoilta hoitaessaan verkoston asioita. Yhteysviranomaiset pitävät säännöllisesti yhteyttä Euroopan oikeudellisen verkoston jäseniin Irlannissa sähköpostin, puhelimen tai kokousten avulla. Verkoston jäseninä on muun muassa Irlannin keskusviranomaisten edustajia sekä verkostoa koskevan päätöksen 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuina jäseninä Supreme Court- ja High Court -tuomioistuinten operatiivisen toiminnan johtaja, oikeusviraston uudistamisesta ja kehittämisestä vastaava johtaja sekä lainsäädäntöuudistuksista vastaavan oikeus- ja tasa-arvoministeriön (Department of Justice and Equality) virkamiehiä. Yhteysviranomaiset käsittelevät verkoston tapahtumia myös verkoston jäseneksi nimetyn tuomioistuinlaitoksen jäsenen kanssa ja ovat tähän säännöllisesti yhteydessä.

Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta Irlannissa

Irlannissa ei ole virallista kansallista verkostoa.  Sen sijaan verkosto muodostuu henkilöistä, jotka ovat asiantuntijoita tietyillä politiikka-aloilla ja joihin yhteysviranomaiset voivat ottaa yhteyttä saadakseen vastauksia heille esitettyihin kysymyksiin.

Yhteysviranomaiset pitävät tiiviisti yhteyttä Irlannin laajennetun verkoston jäseniin, muun muassa tuomareihin, jotka ovat jonkin oikeudenalan asiantuntijoita tai jotka vastaavat kansainvälisestä yhteydenpidosta. Yhteysviranomaisiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Yhteysviranomainen varmistaa, että asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet kulloinkin esillä olevien asioiden poliittisiin, hallinnollisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin, kuullaan ennen verkoston kokouksia ja että kokouspöytäkirjat ja luettelot hoidettavista asioista jaellaan asianmukaisesti.

Yhteysviranomainen myös keskustelee säännöllisesti oikeus- ja tasa-arvoministeriön kanssa politiikkakysymyksistä ja keskusviranomaisen kanssa elatusapuun ja rajat ylittäviin tilanteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Tiedottaminen

Euroopan oikeudellisella verkostolla ei ole kansallista sivustoa Irlannissa. Tietoa saa oikeusviraston ja Irlannin eri ministeriöiden verkkosivuilta. Yhteysviranomainen toimii yhteistyössä eri tahojen, kuten ministeriöiden, kanssa hankkiessaan tietolähteitä verkostolle ja siihen kuuluville jäsenvaltioille.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.