Tietoa verkostosta

Liettua
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyshenkilö on oikeusministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön lakimies, joka toimii myös yksityisoikeudellista yhteistyötä koskevissa unionin säädöksissä tarkoitettuna keskus- tai toimivaltaisena viranomaisena. Näiden tehtävien lisäksi yhteyshenkilö hoitaa myös rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä asioita unionin säädöksissä ja kansainvälisissä monen- ja kahdenvälisissä sopimuksissa määritetyllä tavalla. Hän myös osallistuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yksityisoikeuden työryhmien toimiin.

Liettuassa ei ole perustettu virallista verkoston kansalliset jäsenet yhdistävää oikeudellista rakennetta. Verkostoon liittyvien asioiden yhteydessä tehtävä yhteistyö ja yhteydenpito tapahtuu yleensä tapauskohtaisesti ja sähköpostitse.

Euroopan komissio toimittaa tiedot verkoston kokouksista tai muista verkoston toimintaan liittyvistä asioista oikeusministeriön yhteyshenkilölle, joka puolestaan välittää ne kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille (Liettuan tuomioistuinviraston kautta) kokouksen aiheesta riippuen. Näin varmistetaan, että verkostoa koskevat tiedot ja kysymykset päätyvät asianmukaisen elimen tietoon.

Tarvittaessa yhteyshenkilö ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja tuomioistuinten edustajat käsittelevät ongelmatilanteita myös puhelimitse sähköpostin lisäksi. Yhteyshenkilön on joko vastattava muiden maiden yhteyshenkilöiden lähettämiin tiedusteluihin henkilökohtaisesti tai välitettävä ne viipymättä toimivaltaisen viranomaisen vastattavaksi. Hän myös huolehtii vastauksen lähettämisestä tiedustelun tehneelle kollegalleen. Yhteyshenkilön tehtävänä on myös auttaa tuomioistuimia vastaamaan muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa ilmeneviin käytännön kysymyksiin ja ohjata tuomioistuimen edustajat ja hakemusten tekijät etsimään tietoa Euroopan oikeusportaalin oikeasta osiosta.

Verkoston liettualaisjäsenet ja/tai asetuksen mukaisia tehtäviä hoitavat keskusviranomaiset ovat oikeusministeriö (ja sen asianomaiset sisäiset osastot), yhteystuomarit, tuomioistuinvirasto, valtion oikeusaputoimisto, lasten oikeuksien suojelusta ja adoptioasioista vastaava valtion virasto, Liettuan haaste- ja ulosottomiesten yhdistys ja notaariyhdistys sekä valtion sosiaaliturvalaitoksen Mažeikiain paikallistoimisto.

Päivitetty viimeksi: 10/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.