Tietoa verkostosta

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Luxemburgissa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston, jäljempänä ”verkosto”, yhteysviranomaiset ja jäsenet ovat seuraavat:

Yhteysviranomaiset

- Yleisen syyttäjän viraston (Parquet Général) yhteysviranomainen, joka on nimetty siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY, sellaisena kuin se on muutettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 568/2009/EY, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla ja joka hoitaa kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, 5 artiklan 2 kohdan a–c alakohtaan ja 5 artiklan 3 ja 4 kohtaan perustuvia oikeudellista yhteistyötä koskevia tehtäviä.

Yleisen syyttäjän virastossa toimiva tuomari käsittelee verkostossa esitettävät tiedustelut ja oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt.

Yleisen syyttäjän viraston yhteysviranomainen toimii myös keskusviranomaisena erityisesti asetuksen (EY) N:o 4/2009 ja lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä vuonna 2007 tehdyn Haagin yleissopimuksen mukaisesti.

- Oikeusministeriön yhteysviranomainen, joka hoitaa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY, sellaisena kuin se on muutettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 568/2009/EY, 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, 5 artiklan 2 kohdan d ja e alakohtaan ja 5 artiklan 3 ja 4 kohtaan sekä 14, 15 ja 18 artiklaan perustuvia hallinnollisia tehtäviä.

Se vastaa hallinnollisesta seurannasta, koordinoinnista ja viestinnästä Euroopan komission, erityisesti verkoston sihteeristön, sekä kansallisella tasolla verkoston jäsenten kanssa.

Verkoston jäsenet:

- Asiantuntijat, jotka on nimetty siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.

- Ammattialajärjestöt, jotka on nimetty siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY, sellaisena kuin se on muutettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 568/2009/EY, 2 ja 5 a artiklan nojalla:

  • Haastemiehiä edustaa Luxemburgin suurherttuakunnan haastemiesyhdistys (Chambre des huissiers de justice).
  • Asianajajia edustavat Luxemburgin asianajajayhdistys (Barreau de Luxembourg) ja Diekirchin asianajajayhdistys (Barreau de Diekirch).
  • Notaareja edustaa Luxemburgin suurherttuakunnan notaariyhdistys (Chambre des notaires).

Verkoston yhteysviranomaisten ja jäsenten keskinäinen yhteydenpito:

Luxemburgilla ei ole virallista verkostoa kansallisella tasolla.

Verkoston jäsenet kutsutaan verkoston kokouksiin esityslistalla olevien asioiden perusteella.

Tietojenvaihto ja koordinointi verkoston jäsenten ja yhteysviranomaisten välillä toteutetaan sähköisillä viestintävälineillä tai puhelimitse.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.