Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tietoa verkostosta

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Yhteysviranomaiset

Kullakin Yhdistyneen kuningaskunnan neljällä oikeudenkäyttöalueella on yksi yhteysviranomainen. Koska oikeudenkäyttöalueet ovat erillisiä, yhteysviranomaisten työssä ei ole päällekkäisyyksiä, sillä kukin niistä vastaa omalla oikeudenkäyttöalueellaan yksinään verkostoon liittyvistä asioista. Euroopan oikeudellisen verkoston kautta tehtävät tiedustelut olisi osoitettava yhteysviranomaiselle, joka vastaa kyseisestä oikeudenkäyttöalueesta.

Yhteysviranomainen toimii Pohjois-Irlannin oikeusministeriössä. Yhteysviranomainen ei työskentele kokopäiväisesti verkostoa koskevien asioiden parissa, mutta hän voi pyytää apua monilta operatiivisen ja toimintapolitiikan alan kollegoilta hoitaessaan verkostoon liittyviä asioita. Verkostoa koskevaan työhön on yhdistetty muita tehtäviä.

Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta Pohjois-Irlannissa

Pohjois-Irlannissa ei ole virallista kansallista verkostoa. Oikeusministeriön yhteyteen on kuitenkin perustettu tiettyjen politiikanalojen asiantuntijoiden verkosto. Yhteysviranomaisella on myös yhteyksiä muihin asiaankuuluviin ministeriöihin, joiden puoleen hän voi kääntyä kysymyksissä, jotka eivät kuulu yhteysviranomaisen ministeriön vastuualueeseen. Koska Pohjois-Irlanti on pieni oikeudenkäyttöalue, yhteysviranomaisella on vakiintunut sisäisten yhteyksien verkosto, joka voi auttaa useimpien kyselyiden ja tietopyyntöjen käsittelyssä.

Tehokkain tapa esittää pyyntöjä ja välittää tietoja on sähköposti. Viestit voidaan tällä tavoin välittää erityisesti ulkopuolisille yhteyshenkilöille nopeasti ja kokonaisuudessaan ja varmistaa näin, että asianomaisilla henkilöillä on tarvittavat tiedot avustaa heitä kyselyihin vastaamisessa.

Yhteysviranomainen varmistaa, että kyselyjä vastaanotettaessa ja ennen verkoston kokouksia kuullaan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet kulloinkin esillä olevien asioiden poliittisiin, hallinnollisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin. Kokouspöytäkirjat ja luettelot käsiteltävistä asioista jaetaan asianmukaisesti.

Tietojen antaminen

Euroopan oikeudellisella verkostolla ei ole kansallista verkkosivustoa Pohjois-Irlannissa. Tietoa saa muilta verkkosivuilta. Yhä useammin käytetään Euroopan oikeusportaalia. Yhteysviranomainen on tehnyt yhteistyötä muiden tietolähteitä tarjoavien tahojen, kuten Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), kanssa. Oikeusviraston verkkosivuilla on tietoja verkoston työstä, esimerkiksi tietoja ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpanosta, eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavista menettelyistä ja maksamismääräysmenettelyistä. Myös Pohjois-Irlannin hallituksen verkkosivustolla (http://www.nidirect.gov.uk) on tietoja eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä.

Euroopan oikeudellista verkostoa ja Euroopan oikeusportaalia pyritään tekemään tunnetuksi asiaankuuluvissa kokouksissa ja konferensseissa sekä julkaisuissa.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.