Tietoa verkostosta

Puola
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Puolassa on 12 siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston yhteyspistettä. Niistä yksi toimii oikeusministeriössä, ja muut yksitoista on sijoitettu aluetuomioistuinten (sąd okręgowy) yhteyteen, missä niiden toimivalta määräytyy muutoksenhakutuomioistuinten (sąd apelacyjny) mukaan (jäljempänä ’tuomioistuinten yhteyspisteet’).

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan yhteyspisteen tehtävänä on vastata Puolan siviili- tai kauppaoikeutta koskeviin kysymyksiin ja välittää oikeusapupyynnöt toimivaltaisille tuomioistuinten yhteyspisteille, jos pyyntöjä ei ole toimitettu niille suoraan.

Oikeusministeriön yhteyspiste välittää Euroopan komission toimittamat tiedot verkoston toimintaan liittyvistä kokouksista ja muista kysymyksistä edelleen toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tai tuomioistuimille käsiteltävien aiheiden mukaan.

Puolan yhteyspisteiden toimintaa koordinoi oikeusministeriö.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon kuuluu myös yhteystuomareita, jotka koordinoivat kansainväliseen yhteistyöhön ja ihmisoikeuksiin liittyvää työtä siviilioikeudellisissa asioissa ja avustavat tuomioistuinten yhteyspisteinä toimivia henkilöitä. Yhteystuomari hoitaa tehtäviään kaikissa kyseisen aluetuomioistuimen tuomiopiiriin kuuluvissa tuomioistuimissa, eli aluetuomioistuimessa ja sen alaisissa alioikeuksissa (sąd rejonowy) ja myös muutoksenhakutuomioistuimessa, jos kyseisessä tuomiopiirissä on sellainen.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston jäseniä ovat myös keskusyksiköt ja -elimet, joista säädetään oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti) ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti), sekä keskusviranomaiset, joita tarkoitetaan tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta 25 päivänä kesäkuuta 2019 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1111 (uudelleenlaadittu) ja toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009.

Päivitetty viimeksi: 15/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.