Tietoa verkostosta

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Yhteysviranomainen

Portugali on nimennyt yhteysviranomaisen siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa varten. Portugalissa yhteysviranomaisena toimii korkeimman tuomarineuvoston (Conselho Superior da Magistratura) nimittämä tuomari, joka on valittu kilpailun perusteella.

Verkoston toiminta Portugalissa

Portugalissa verkostoon kuuluvat: keskusviranomaiset, jotka on määritelty EU:n oikeudessa, kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuoli Portugali on, ja siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää yhteistyötä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä; hallintoviranomaiset, joiden tehtävät liittyvät siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävään yhteistyöhön; ja ammattialajärjestöt, jotka edustavat siviili- ja kauppaoikeuden alaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja EU:n oikeuden soveltamiseen suoraan osallistuvia oikeusalan ammattilaisia.

Portugalissa verkostoon ei kuulu yhteystuomareita tai asiantuntijoita.

Verkoston jäsenet Portugalissa

Yhteysviranomaisen lisäksi kansallisessa verkostossa on 12 jäsentä:

 • Direcção-Geral da Política de Justiça (oikeuspolitiikan keskusvirasto)
 • Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto)
 • Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (rikosseuraamusvirasto)
 • Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (kirjaamo- ja notariaattitoiminnasta vastaava virasto)
 • Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto)
 • Conselho dos Julgados de Paz (rauhantuomareiden neuvosto)
 • Instituto de Segurança Social, I.P. (sosiaaliturvalaitos)
 • Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes (rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta)
 • Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia (Haagin konferenssin kansainvälisen tuomariverkoston tuomari)
 • Ordem dos Advogados (asianajajaliitto)
 • Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (toimistoasianajajien ja ulosottoviranomaisten liitto)
 • Ordem dos Notários (notaariliitto)

Keskusviranomaiset

Edellä mainituista kansallisista jäsenistä seuraavat ovat keskusviranomaisia tai toimivaltaisia tietyissä unionin lainsäädännössä säädetyissä tehtävissä:

Direcção Geral da Administração da Justiça – Ministério da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto – oikeusministeriö)

 • asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18.12.2008
 • asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13.11.2000
 • asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28.5.2001
 • oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva vuoden 1965 Haagin yleissopimus
 • todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva vuoden 1970 Haagin yleissopimus
 • lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälistä perintää koskeva vuoden 2007 Haagin yleissopimus
 • elatusavun perintää ulkomailla koskeva vuoden 1956 New Yorkin yleissopimus

Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Ministério da Justiça (rikosseuraamusvirasto – oikeusministeriö)

 • asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27.11.2003
 • kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehty yksityisoikeuden alaa koskeva vuoden 1980 Haagin yleissopimus
 • toimivaltaa, sovellettavaa lakia, toimenpiteiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa sekä yhteistyötä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa koskeva vuoden 1996 Haagin yleissopimus

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (kirjaamo- ja notariaattitoiminnasta vastaava virasto) – Ministério da Justiça (oikeusministeriö)

 • asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4.7.2012

Instituto da Segurança Social, I.P. – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (sosiaaliturvalaitos – solidaarisuus- ja sosiaaliministeriö)

 • direktiivi 2003/8/EY, annettu 27.1.2003

Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes (rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta – oikeusministeriö)

 • direktiivi 2004/80/EY, annettu 29.4.2004

Procuradoria-Geral da República (valtakunnansyyttäjänvirasto)

 • aikuisten kansainvälistä suojelua koskeva vuoden 2000 Haagin yleissopimus

Verkoston toiminnan koordinointi Portugalissa

Portugalissa verkosto ei ole rakenteeltaan hierakkinen. Sen toiminnan koordinoinnista vastaa yhteysviranomainen. Koordinointi perustuu verkoston jäsenten väliseen vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Verkoston kansalliset jäsenet osallistuvat yhteysviranomaisen neljännesvuosittain järjestämiin kokouksiin. Jos EU:n lainsäädännön täytäntöönpano edellyttää mukautuksia kansalliseen järjestelmään, järjestetään asianomaisille kansallisille jäsenille kohdennettuja kokouksia.

Verkostoon ei kuulu asiantuntijajäseniä. Jos jonkin asian käsittely edellyttää asiantuntija-apua, yhteysviranomainen pyytää sopivinta asiantuntijaa tekemään yhteistyötä. Yhteistyö on vapaaehtoista ja vapaamuotoista. Yhteysviranomainen kannustaa säännöllisesti kaikkia verkoston kansallisia jäseniä tekemään yhteistyötä niiden erityisen toimivallan ja tehtäväkentän piiriin kuuluvissa siviili- ja kauppaoikeuden alan asioissa.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.