Tietoa verkostosta

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Verkoston toiminta Espanjassa

Espanjassa Eurojustin kansallisen jäsenen asemaa, toimivaltaristiriitoja, kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön verkostoja ja oikeusministeriön ulkomaille lähetettyä henkilöstöä koskevan, 7. heinäkuuta 2015 annetun lain 16/2015 33 §:n mukaisesti oikeusministeriö vastaa Espanjan yhteysviranomaisten nimittämisestä ja irtisanomisesta kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön verkostoihin yhteisviranomaisten perustamista koskevien sääntöjen mukaisesti.

Yhteysviranomaisen tehtävään nimitettävillä henkilöillä on oltava todistettua kokemusta kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä ja heillä on oltava tarpeen mukaan hyvä englannin tai ranskan kielen taito. Lisäksi on varmistettava, että vähintään oikeuslaitos, syyttäjälaitos ja oikeusministeriö ovat edustettuina. Korkeimman tuomarineuvoston (Consejo General del Poder Judicial) ja valtakunnansyyttäjän (Fiscal General del Estado) tehtävänä on esittää oikeusministerille ehdotukset näitä instituutioita edustavien yhteyshenkilöiden nimittämisestä ja irtisanomisesta. Nimitys on voimassa siihen asti, kunnes yhteyshenkilö jättää tehtävänsä instituutiossa, joka alun perin ehdotti hänen nimittämistään. Asiasta on ilmoitettava oikeusministeriöön, joka tiedottaa siitä verkoston sihteeristölle.

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön verkostojen espanjalaiset yhteyshenkilöt hoitavat aktiivisesti tehtäväänsä, joka on helpottaa eri valtioiden oikeusviranomaisten yhteistyötä. Yhteyshenkilöt ovat Espanjan toimivaltaisten viranomaisten sekä muiden yhteysviranomaisten käytettävissä ja toimittavat oikeudellisen yhteistyön kannalta välttämättömiä oikeudellisia ja käytännön tietoja. Yhteyshenkilöiden on toimitettava vuosittain toimintaansa koskevat tilastotiedot omalle instituutiolleen.

Yhteyshenkilöt

Espanjassa verkoston yhteyshenkilöt toimivat oikeusministeriössä, korkeimmassa tuomarineuvostossa ja valtakunnansyyttäjän virastossa. Tällä hetkellä yhteyshenkilöitä on kahdeksan:

 • kuusi oikeusministeriössä, joista kaksi kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön jaostossa (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) ja neljä oikeussihteereinä (Letrados de la Administración de Justicia)
 • yksi korkeimmassa tuomarineuvostossa ja
 • yksi valtakunnansyyttäjän virastossa.

Keskusviranomainen

Espanjan oikeusministeriön osasto, joka vastaa kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional Derechos Humanos), toimii siviili- ja kauppaoikeuden alan kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön keskusviranomaisena.

Yhteystuomarit

Espanjassa on jo säädetty laissa, että toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin lähetetyt yhteystuomarit toimivat Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyshenkilöinä, jotka hoitavat 7. heinäkuuta annetun lain 16/2015 34 §:ssä tarkoitettujen yhteysviranomaisten tehtäviä. Yhteyshenkilön tehtävän hoitaminen päättyy samalla kun yhteyshenkilön tehtävä yhteystuomarina päättyy. Espanja on nimittänyt yhteystuomarin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, Marokkoon, Belgiaan, Alankomaihin ja Luxemburgiin.

Muita oikeudellisen yhteistyön tehtäviä hoitavia oikeus- ja hallintoviranomaisia

Muita oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavia, Espanjassa toimivia sisäisiä järjestelmiä ovat seuraavat:

 • Korkeimman tuomarineuvoston alaisuudessa toimivan, kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavan Espanjan oikeudellinen verkoston (Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) tehtävänä on pyydettäessä avustaa Espanjan oikeudellisia elimiä oikeudellista yhteistyötä koskevissa pyynnöissä, joita nämä esittävät tai vastaanottavat oikeudellisen toimintansa yhteydessä. Verkoston tehtävänä on myös tarjota apua muille oikeudellisen yhteistyön verkostojen jäsenille. Kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavan Espanjan oikeudellisen verkoston jäsenet voivat olla myös Euroopan oikeudellisen yhteistyön verkostojen jäseniä ilman, että siihen sisältyy ristiriitaa. Näin ollen kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavan Espanjan oikeudellisen verkoston (siviilioikeudellisten asioiden jaosto) jäseninä olevat espanjalaiset tuomarit ovat myös siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston jäseniä, mikä helpottaa tehtävien hoitoon liittyvää yhteydenpitoa verkoston muiden maiden jäsenten kanssa.
 • Vuonna 2002 perustettiin syyttäjien oikeudellisen yhteistyön verkosto (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica), joka tarjoaa kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön palveluja kaikille alueellisille syyttäjänvirastoille.
 • Verkoston kansainväliseen yhteistyöhön erikoistuneet syyttäjät antavat panoksensa kansainvälisen oikeusavun kanavoimiseen, suuntaamiseen ja tarjoamiseen nopeasti ja tehokkaasti.
 • Oikeuslaitoksen oikeussihteerien verkosto (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) on oikeusministeriön vuonna 2010 perustama ja kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön erikoistuneiden oikeuslaitoksen oikeussihteerien muodostama kansallisen tason koordinointirakenne, joka tarjoaa apua eri oikeusvirastoille (Oficinas Judiciales) kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvissä pyynnöissä ja kysymyksissä.

Ammattialajärjestöt

Espanjassa toimivat seuraavat ammattialajärjestöt, jotka edustavat niitä oikeusalan ammattilaisia, jotka osallistuvat suoraan siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen:

 • Notariaattien yleisneuvosto (Consejo General del Notariado)
 • Espanjan asianajajien yleisneuvosto (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Espanjan kiinteistö- ja kaupparekisterinpitäjien liitto (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Oikeudenkäyntiavustajien yleisneuvosto (Consejo General de Procuradores de España)

Verkostoa koskevat tiedot

Espanjan oikeusministeriö antaa tietoa kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä ja kansainvälisestä oikeusavusta. Sen verkkosivustolla on tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisesta verkostosta: kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö (mjusticia.gob.es)

Tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisesta verkostosta on saatavilla Espanjan korkeimman tuomarineuvoston verkkosivustolla https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/. Sivustolla on tietoa myös Euroopan siviilioikeudellisesta atlaksesta ja Euroopan oikeusportaalista.

Tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisesta verkostosta löytyy valtakunnansyyttäjän viraston verkkosivulta.

Päivitetty viimeksi: 28/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.