O mreži

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Nacionalna pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima

Pravni okvir Nacionalne pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima u Republici Bugarskoj (Nacionalna mreža) utvrđen je u njezinu Pravilniku o radu (Pravila za deynostta), koji je Vrhovno sudbeno vijeće (Vissh sadeben savet, VSS) donijelo odlukom od 13. ožujka 2018. i koji je zamijenio pravilnik donesen odlukom od 11. prosinca 2014. i izmijenjen odlukom od 19. ožujka 2015.

Svrha je Nacionalne mreže pružiti potrebnu pomoć pravosudnim tijelima u djelotvornom sastavljanju, slanju i izvršenju zahtjeva za pravosudnu pomoć i prikupljanju i pohrani statističkih podataka o međunarodnoj pravnoj suradnji sudova u Bugarskoj te surađivati s kontaktnim točkama Europske pravosudne mreže i drugim sličnim institucijama.

Sudačko vijeće (Sadiyska kolegiya) Vrhovnog sudbenog vijeća odgovorno je za funkcioniranje Nacionalne mreže, za njezino sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima te za njezinu suradnju sa svim institucijama, organizacijama i subjektima, nacionalnim ili međunarodnim, koji obavljaju funkcije u području međunarodne pravosudne pomoći. Uprava za međunarodne odnose i protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Vrhovnog sudbenog vijeća pomaže u razmjeni informacija između članova Mreže, nacionalnih kontaktnih točaka i Sudačkog vijeća te je koordinira. Metodološke smjernice i koordinaciju rada Nacionalne mreže pruža Sudačko vijeće preko Odbora za ocjenjivanje i natječaje (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Sastav

Kandidati za članove Nacionalne mreže moraju biti suci okružnog, pokrajinskog suda ili žalbenog suda koji ispunjuju određene kriterije u pogledu stručnosti i moralnog integriteta, poznavanja stranog jezika itd. Nakon provedenog natječaja, suci Nacionalne mreže imenuju se odlukom Sudačkog vijeća Vrhovnog sudbenog vijeća na razdoblje od pet godina. Nacionalna mreža sastoji se od najviše sedam sudaca iz svakog žalbenog okruga te najviše 15 sudaca iz Žalbenog okruga Sofije. U izričito predviđenim slučajevima članstvo u Nacionalnoj mreži prestaje na temelju obrazložene odluke Sudačkog vijeća Vrhovnog sudbenog vijeća donesene na prijedlog Odbora za ocjenjivanje i natječaje.

Kontaktne točke

Sudačko vijeće Vrhovnog sudbenog vijeća na prijedlog Odbora za ocjenjivanje i natječaje imenuje kontaktne točke među članovima Mreže: jednu kontaktnu točku za građanske stvari i jednu kontaktnu točku za trgovačke stvari, na razdoblje od pet godina.

Funkcije

– Članovi Nacionalne mreže pomažu nacionalnim kontaktnim točkama koje su dio Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima ili drugim međunarodnim mrežama za pravnu suradnju te nacionalnim sucima u provođenju međunarodne pravne suradnje.

– U okviru te pomoći članovi Nacionalne mreže obvezni su obavješćivati, savjetovati, koordinirati te, prema potrebi, izvršavati druge aktivnosti za olakšavanje međunarodne pravne suradnje u skladu s nadležnostima predmetnih pravosudnih tijela u Bugarskoj. Članovi Nacionalne mreže obvezni su pružiti pomoć kada to od njih zatraži nacionalni sudac, tužitelj, istražni sudac ili predstavnik središnjeg nacionalnog tijela s ovlastima, u skladu s međunarodnim i europskim zakonodavstvom.

– Članovi Nacionalne mreže olakšavaju dogovore o osposobljavanju u području međunarodne pravne suradnje koje se odvija u okrugu u kojem obavljaju svoje dužnosti.

– Članovi Nacionalne mreže olakšavaju sucima sudjelovanje u međunarodnoj pravnoj suradnji u relevantnom žalbenom okrugu za koji su odgovorni.

– Članovi Nacionalne mreže provode studije europske i nacionalne sudske prakse te promjena koje su se u međuvremenu dogodile u suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima te populariziraju i distribuiraju te studije.

– Članovi Nacionalne mreže sastavljaju tromjesečna izvješća o aktivnostima za relevantni žalbeni okrug u pogledu provedbe prava Zajednice i međunarodnog prava te međunarodne pravne suradnje te ih šalju u ažuriranu bazu podataka VSS-a radi ažuriranja, a nacionalnim kontaktnim točkama osiguravaju elektroničku verziju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su donijeli sudovi u predmetnom žalbenom okrugu u okviru primjene prava EU-a kako bi se potrebna baza podataka mogla održavati.

– Obavljaju i dodatne zadaće koje odredi Sudačko vijeće VSS-a u slučaju da je potrebno pružiti informacije, provesti studiju, provesti osposobljavanje ili izvršiti neku drugu aktivnost u pogledu međunarodne pravne suradnje.

– Članovi Nacionalne mreže održavaju ažuriranom bazu podataka o kontaktima (adrese e-pošte, ostale adrese za korespondenciju, brojevi telefona) i bazu podataka o sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije, koje su objavljene na internetskim stranicama VSS-a, u odjeljku „Pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima”.

– Svaki član Nacionalne mreže obavlja svoje funkcije u relevantnom žalbenom okrugu.

– Članovi Nacionalne mreže okupljaju se na godišnjem sastanku koji se održava u veljači i na kojem se donosi izvješće o aktivnostima Mreže za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o aktivnostima sastavlja nacionalna kontaktna točka na temelju godišnjih izvješća o aktivnostima koje članovi podnesu do 15. siječnja.

– Nakon sudjelovanja na redovitim sastancima kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima sudionici podnose izvješće Sudačkom vijeću Vrhovnog sudbenog vijeća, koje se objavljuje na internetskim stranicama Vrhovnog sudbenog vijeća, u odjeljku „Međunarodna suradnja – Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima”, kako bi se osigurala vidljivost njihovih aktivnosti.

Posljednji put ažurirano: 10/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.