Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

O mreži

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke

Postoji po jedna kontaktna točka za svaku od četiriju pravnih jurisdikcija Ujedinjene Kraljevine. Budući da su jurisdikcije odvojene, nema preklapanja u radu tih kontaktnih točaka od kojih svaka ima isključivu odgovornost za Mrežu u svojoj jurisdikciji. Upite koji se rješavaju u okviru Europske pravosudne mreže trebalo bi uputiti odgovarajućoj kontaktnoj točki odgovornoj za predmetnu jurisdikciju.

Kontaktna točka za Englesku i Wales djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa u Londonu. U radu kontaktnoj točki pomaže član osoblja, a može se obratiti i nizu drugih kolega pri izvršavanju zadataka u okviru Mreže. Zadaci koji se izvršavaju u okviru Mreže kombiniraju se s drugim zadacima.

Rad Europske pravosudne mreže u Engleskoj i Walesu

U Engleskoj i Walesu ne postoji službena nacionalna mreža. Međutim, u okviru Ministarstva pravosuđa uspostavljena je mreža stručnjaka za određena područja politike kojima se kontaktna točka može obratiti u svrhu odgovaranja na upite.

Uspostavljena je i mreža kontakata u drugim relevantnim ministarstvima kojima se kontaktna točka može obratiti za savjet ili odgovore na upite koji su u nadležnosti tog ministarstva. Kontaktna točka blisko surađuje i s drugim pridruženim članovima Mreže za Englesku i Wales, među ostalim s nizom sudaca koji su specijalizirani za određena područja prava ili koji su zaduženi za međunarodnu suradnju, a posebno sa predsjedavajućim sucem Ureda za međunarodno obiteljsko pravo i predsjedavajućim sucem odjela Visokog suda koji je odgovoran za uredbe o dostavi pismena i izvođenju dokaza.

Sa svim proširenim članovima Mreže i neformalne mreže uspostavljene na razini ministarstava može se stupiti u kontakt e-poštom. Zaposlenici Ministarstva pravosuđa i Sudske službe Njezina Veličanstva imaju pristup intranetu, putem kojeg mogu razmjenjivati informacije povezane s Mrežom i stupati u kontakt sa sucima e-poštom. Informacije o Mreži dostupne su i na intranetskoj mreži pravosudnog sustava za Englesku i Wales.

Kontaktna točka osigurava savjetovanje s odgovarajućim stručnjacima za politiku, upravu i pravosuđe prije relevantnih sastanaka Mreže te je odgovorna za to da se bilješke sa sastanaka i važne točke djelovanja na odgovarajući način distribuiraju.

Kontaktna točka sudjeluje u Odboru za međunarodno obiteljsko pravo, koji se sastoji od viših sudaca u području obiteljskog prava, odvjetnika, akademika i relevantnih središnjih tijela za Englesku i Wales. Odbor se sastaje svaka tri mjeseca i, među ostalim, razmjenjuje informacije o nedavno donesenom zakonodavstvu EU-a i aktivnostima Mreže. Kontaktna točka prisustvuje i sastancima savjetodavnog odbora lorda kancelara za međunarodno privatno pravo. Odbor se sastoji od viših sudaca i akademika te pruža savjete Ministarstvu pravosuđa o prijedlozima EU-a u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima.

Kontaktna točka redovito održava kontakte s odvjetničkim komorama Engleske i Walesa (Bar Council i Law Society), tj. tijelima koja predstavljaju odvjetnike višeg i nižeg ranga (barristers odnosno solicitors), te predstavnikom Ujedinjene Kraljevine u okviru Mreže europskih potrošačkih centara koji je odgovoran za sve jurisdikcije Ujedinjene Kraljevine. Dosad su se održavali i sastanci s kontaktima mreže SOLVIT u Ujedinjenoj Kraljevini.

Pružanje informacija

Na nacionalnoj razini ne postoje internetske stranice Europske pravosudne mreže u Engleskoj i Walesu. Informacije se pružaju putem drugih postojećih internetskih stranica, uključujući, kako je prethodno navedeno, intranetsku mrežu pravosudnog sustava. Međutim, kontaktna točka dosad je surađivala s drugim osobama i službama na osiguravanju različitih izvora informacija, među ostalim na internetskim stranicama Sudske službe Njezina Veličanstva, i smjernica za građane o tome kako pokrenuti prekogranične sporove ili odgovoriti na prekogranične tužbe, posebno kad je riječ o europskom nalogu za izvršenje, europskom platnom nalogu i uredbama o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Kontaktna točka surađivala je i s Mrežom europskih potrošačkih centara u Ujedinjenoj Kraljevini, koja je izradila vodič kroz Uredbu o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Radi se na informiranju građana o Europskoj pravosudnoj mreži na portalu e-pravosuđe, na relevantnim sastancima i konferencijama te u relevantnim publikacijama.

Posljednji put ažurirano: 02/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.