Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Zbog saveznog ustrojstva Njemačke, osim saveznog kontaktnog centra za Europsku pravosudnu mrežu (EJN), u svakoj saveznoj zemlji postoje dodatni kontaktni centri. Savezni kontaktni centar nalazi se u sjedištu Saveznog ureda za pravosuđe (Bundesamt für Justiz). Ovisno o ustrojstvenoj strukturi pojedinačne zemlje, kontaktni centri saveznih zemalja nalaze se pri sudu (Bavarska – Viši regionalni sud u Münchenu, Bremen – Regionalni sud u Bremenu, Hamburg – Općinski sud u Hamburgu, Hessen – Viši regionalni sud u Frankfurtu na Majni, Donja Saska – Viši regionalni sud u Celleu, Sjeverna Rajna-Vestfalija – Viši regionalni sud u Düsseldorfu i Saska – Viši regionalni sud u Dresdenu) ili pri Ministarstvu pravosuđa pojedinačne savezne zemlje. U Njemačkoj postoji ukupno 17 kontaktnih centara EJN-a. Savezni kontaktni centar odgovoran je za koordinaciju nacionalne mreže i za organizaciju događanja, kao što su Europski dan pravosuđa i sastanci članova njemačkog EJN-a, uz odgovaranje na ulazne i izlazne zahtjeve.

Zadaće se raspodjeljuju interno između kontaktnih centara pojedinih saveznih zemalja i saveznog kontaktnog centra. Savezni kontaktni centar odgovara na sve upite o njemačkom građanskom ili trgovačkom pravu i o ustrojstvu sudova. Međutim, na upite povezane s određenim predmetom odgovara kontaktni centar savezne zemlje u kojoj se vodi postupak. Svi njemački kontaktni centri imaju jednak status, što znači da je za sve vrste upita moguće obratiti se bilo kojem od 17 kontaktnih centara, a u iznimnim okolnostima pomoć u pogledu određenih predmeta može pružiti i savezni kontaktni centar. Tom unutarnjom raspodjelom zadaća osigurava se da upit rješava odgovarajući kontaktni centar.

Osim kontaktnih centara, postoje i četiri suca koja pružaju pomoć njemačkim sudovima u području obuhvaćenom Uredbom (EZ) br. 2201/2003 (Uredba Bruxelles II.a). Njihove su dužnosti isto tako raspodijeljene interno među saveznim zemljama. Vanjski upiti mogu se uputiti bilo kojem od četiri suca za vezu. Ako je potrebno, osobu koja je poslala upit potom će se odmah uputiti na odgovarajućeg suca na temelju unutarnje raspodjele zadaća te ovisno o jezičnim vještinama, posebnim kompetencijama i stručnosti za određeni predmet.

Osim toga, njemački časnik za vezu u francuskom Ministarstvu pravosuđa odgovoran je za njemačko-francusku pravnu pomoć. Ako dođe do poteškoća u pojedinačnim predmetima povezanima sa zahtjevima za pravnu pomoć iz Francuske ili ako se mora utvrditi sadržaj francuskog prava, može se zatražiti i pomoć njemačkog časnika za vezu, osim pomoći koja se pruža uobičajenim kanalom putem središnjih kontaktnih centara.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (e) Odluke Vijeća br. 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, kako je zadnje izmijenjena Odlukom br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća br. 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, Njemačka je članovima EJN-a imenovala Saveznu odvjetničku komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Saveznu komoru javnih bilježnika (Bundesnotarkammer), Komoru odvjetnika za patentno pravo (Patentanwaltskammer), Njemačko udruženje odvjetnika (Deutscher Anwaltverein), Savez njemačkih sudskih izvršitelja (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) i 2014. Savez njemačkih sudskih službenika (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ostali članovi EJN-a u Njemačkoj uključuju središnja tijela propisana Uredbom (EZ) br. 1393/2007 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (Uredba o dostavi pismena) i Uredbom (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (Uredba o izvođenju dokaza). Ta središnja tijela i državni pravosudni sustav pružaju sudovima ažurirane informacije o pravnoj pomoći u građanskim stvarima. Ona isto tako uvode dodatne mjere i pomažu sudovima kad je riječ o dostavi pismena i izvođenju dokaza u predmetima s međunarodnim elementom. Osim toga, središnje tijelo u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću (Uredba Bruxelles II.a) i središnje tijelo u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja (Uredba o uzdržavanju) članovi su EJN-a.

Dodatne informacije o EJN-u u Njemačkoj i popis kontaktnih točaka možete pronaći na internetskim stranicama Saveznog ureda za pravosuđe (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Posljednji put ažurirano: 20/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.