O mreži

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Struktura mreže

Broj kontaktnih točaka: Određene su 22 kontaktne točke. Ukupno 19 od tih točaka čine suci koji su dio nacionalne mreže, a istodobno obavljaju svoje sudačke dužnosti. Tri točke čine službenici Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava, konkretnije Odjela za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima koji djeluje kao središnje tijelo za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću (Uredba Bruxelles II.a) (kojom se dopunjuje Haška konvencija o građanskim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.), Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 (obveze uzdržavanja) i Direktive 2002/8/EZ (pravna pomoć) te kao središnje tijelo za potrebe uredaba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 (izvođenje dokaza) i (EZ) br. 1393/2007 (dostava sudskih i izvansudskih pismena).

Nacionalna mreža: Uspostavljena je neslužbena nacionalna mreža s centraliziranom strukturom čije su glavne sastavnice središnje tijelo, suci iz Atene i tri predstavnika pravne struke (udruženja odvjetnika, sudskih ovršitelja i javnih bilježnika). Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima odgovoran je za praćenje rada Europske pravosudne mreže i koordinaciju rada kontaktnih točaka na nacionalnoj razini s obzirom na obveze Grčke u okviru Europske pravosudne mreže i sadržaj objavljen na portalu e-pravosuđe EU-a. Nacionalne kontaktne točke u okviru mreže pridonose izradi informativnih članaka, ažuriranju službenih obavijesti Grčke o zakonodavstvu EU-a u pogledu pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima, ispunjavanju upitnika koji potječu iz Europske pravosudne mreže ili od drugih tijela EU-a i davanju odgovora na pitanja drugih kontaktnih točaka ili tijela EU-a koja se uglavnom odnose na provedbu zakonodavstva EU-a u Grčkoj.

Održavaju se redoviti sastanci koje koordinira Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima, obično dva do četiri puta godišnje. Svrha sastanaka razmjena je mišljenja, iskustava i informacija. Na dnevnom su redu uglavnom teme o kojima se raspravljalo na sastancima Europske pravosudne mreže na europskoj razini, pitanja koja mogu nastati iz provedbe zakonodavstva EU-a (uredaba i direktiva) na nacionalnoj razini te obveze Grčke u okviru Europske pravosudne mreže i portala e-pravosuđe kako je prethodno navedeno.

Širenje informacija u javnosti

Na web-mjestu Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava posebno se upućuje na Europsku pravosudnu mrežu. U tijeku je rad na ažuriranju web-mjesta kako bi se pružio potpun i jasan opis uloge i svrhe Europske pravosudne mreže s obzirom na zakonodavstvo EU-a u pogledu pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima.

Na nacionalnoj razini, informacije o zakonodavstvu u pogledu pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima šire se dijeljenjem tiskanih materijala Europske pravosudne mreže te organiziranjem seminara i jednodnevnih događaja u Ateni i ostalim gradovima Grčke o razvoju situacije u pogledu europskog zakonodavstva u području pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima te njezinu učinku na nacionalnoj razini (članovi nacionalne mreže ponekad sudjeluju kao glavni govornici). Ti se događaji održavaju pod okriljem Ministarstva pravosuđa te odvjetničkih udruženja na području čitave zemlje, Nacionalne škole sudaca, Državno-pravnog vijeća, udruženja u području građanskog i trgovačkog prava itd.

Osim toga, jednodnevni događaj pod nazivom Europski dan pravosuđa usmjeren je na poticanje europskih pravnih stručnjaka na to da uspostave dijalog o napretku zakonodavnih inicijativa EU-a; u posljednjih nekoliko godina taj se događaj održava uglavnom jednom godišnje pod okriljem Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.