O mreži

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke

U Irskoj postoje dvije kontaktne točke. Jedna je kontaktna točka namijenjena okružnim (District) i regionalnim (Circuit) sudovima, a jedna višim (Superior) sudovima, odnosno Visokom sudu (High Court), Žalbenom sudu (Court of Appeal) i Vrhovnom sudu (Supreme Court). Kontaktne točke blisko surađuju na pitanjima koja se odnose na mrežu. Irske kontaktne točke smještene su u Sudskoj službi u Dublinu. Iako je svaka nadležnost zasebna, postoje preklapanja u radu tih kontaktnih točaka, a svaka od njih ima isključivu odgovornost za mrežu u vlastitoj upravi. Upite u okviru Europske pravosudne mreže (EJN) trebalo bi upućivati relevantnoj kontaktnoj točki za predmetnu nadležnost. Kontaktne točke djeluju u odvojenim uredima, ali unutar uprava Sudske službe Irske u Dublinu. Djelatnosti mreže kombiniraju se s drugim zadacima. Međutim, kontaktna točka može zatražiti pomoć i suradnju drugih kolega pri provedbi aktivnosti mreže. Kontaktne točke redovito održavaju kontakte e-poštom, telefonom i putem sastanaka uživo s članovima EJN-a u Irskoj i tijelima središnje vlasti, voditeljem poslovanja Vrhovnog i Visokog suda te voditeljem za reforme i razvoj u Sudskoj službi [članovi iz članka 2. stavka 1. točke (d)], kao i službenicima Ministarstva pravosuđa i reforme prava [članovi iz članka 2. stavka 1. točke (d)]. Kontaktne točke redovito surađuju i s imenovanim članom sudskih tijela u pogledu razvoja EJN-a.

Rad Europske pravosudne mreže u Irskoj

U Irskoj nije uspostavljena službena nacionalna mreža. Postoji mreža stručnjaka za određena područja politike kojima se kontaktne točke mogu obratiti kako bi dobile odgovore na postavljene upite.

Kontaktna točka blisko surađuje s drugim članovima mreže za Irsku, uključujući određene suce specijalizirane za posebna područja prava ili nadležne za međunarodnu suradnju. Kontaktnim točkama može se obratiti putem e-pošte. Kontaktna točka osigurava da se prije održavanja relevantnih sastanaka mreže savjetuje s relevantnim stručnjacima za politiku, upravu ili pravosuđe te da se bilješke sa sastanaka i relevantne mjere proslijede prema potrebi.

Kontaktna točka redovito održava kontakt i s Ministarstvom pravosuđa u pogledu političkih pitanja i s tijelima središnje vlasti u pogledu pitanja povezanih s obiteljskim uzdržavanjem i prekograničnih pitanja.

Pružanje informacija

Nisu uspostavljene nacionalne internetske stranice za Europsku pravosudnu mrežu u Irskoj. Informacije se pružaju na internetskim stranicama Sudske službe i drugim postojećim internetskim stranicama različitih službi u Irskoj. Kontaktna točka surađuje s drugim kontaktnim točkama i drugim službama pri pružanju različitih izvora informacija za države članice Europske pravosudne mreže i za samu mrežu.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.