Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Talijanska pravosudna mreža djeluje pri talijanskom Ministarstvu pravosuđa, u Uredu za međunarodnu pravosudnu suradnju, Odjel za pravosudna pitanja, Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju.

Postoji šest kontaktnih točaka.

Kontaktna točka za koordinaciju kvalificirani je sudac.

Kontaktne točke u stalnom su kontaktu s drugim članovima Mreže i surađuju s njima u obradi zahtjeva za suradnju ili izradi praktičnih informativnih obrazaca za objavu na portalu e-pravosuđe.

Ostali su članovi talijanske mreže:

– Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

– Glavna uprava za automatizirane informacijske sustave (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktna točka za portal e-pravosuđe)

– središnje tijelo za dostavu sudskih pismena

– Nacionalna odvjetnička komora (Consiglio Nationale Forense) i

– Talijanska komora javnih bilježnika (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktne točke za EJN povezane su i s:

– Višom školom za pravosudne djelatnike (Scuola Superiore della Magistratura)

– talijanskim ogrankom Mreže europskih potrošačkih centara (Mreža ECC)

– strukturom Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta u Italiji i

– Pietrom Franzinom, profesorom međunarodnog privatnog prava na Katoličkom sveučilištu Svetog Srca, koji je stručni savjetnik kontaktnih točaka.

Talijanski članovi mreže u pravilu se sastaju jednom godišnje.

Kontaktne točke pružaju pomoć sudovima i pravosudnim djelatnicima koji se bave prekograničnim pitanjima.

Sve publikacije koje Komisija pošalje (brošure, informativni sažeci itd.) distribuiraju se sudovima, pravosudnim djelatnicima i stranama na koje se odnose.

Kontaktne točke povremeno primaju delegacije iz drugih država članica koje posjećuju Italiju u okviru pravosudnog osposobljavanja.

Informacije o mreži dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Popis tijela koja se bave najvažnijim propisima za pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima:

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.

Direktivom 8/2003 o pravnoj pomoći

U oba je slučaja središnje tijelo u Italiji:

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

Odjel za pravosudne poslove (Dipartimento Affari di Giustizia)

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju – Ured I. za međunarodnu pravosudnu suradnju (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)),

Via Arenula 70,

00186 Rim

Telefon: +39 06 68852480 +39 06 68852517

Telefaks: +39 06 68897529

E-adresa: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi pismena

Središnje je tijelo u Italiji:

Jedinstveni ured sudskih izvršitelja pri Žalbenom sudu u Rimu (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 Rim

Telefon: +39 06 328361

Telefaks: +39 06 328367933

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. („Bruxelles IIa” ili „Bruxelles II bis”)

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. (obveza uzdržavanja)

Središnje je tijelo u Italiji:

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

– Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Rim

Telefon: +39 06 68188 535/331/326

Telefaks: +39 06 68808085

E-adresa: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Posljednji put ažurirano: 20/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.