Informācija par tīklu

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Valsts tīkla kontaktpunktu un centrālās institūcijas pārstāvja funkcijas pilda Tieslietu ministrijas Starptautiskās Starptautiskās sadarbības departaments.

Galvenās kontaktpunktu funkcijas:

- nodrošināt, lai vietējās tiesu iestādes saņemtu vispārīgu informāciju par Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, kā arī nodrošināt informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai tiesu iestāžu sadarbībai starp dalībvalstīm, lai palīdzētu tām sagatavot izpildāmus tiesu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumus;

- meklēt risinājumus problēmām, kas var rasties saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu;

- izmantojot tīkla tīmekļa vietni, palīdzēt informēt sabiedrību par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, par attiecīgajiem Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem;

- sadarboties tīkla sanāksmju organizēšanā un piedalīties tajās;

- palīdzēt sagatavot un atjaunot sabiedrībai paredzēto informāciju;

- nodrošināt sadarbību tīkla dalībnieku starpā valsts līmenī.

Atkarībā no apspriestās tēmas kontaktpunkts uz tīkla sanāksmēm pieaicina arī citu iestāžu speciālistus dalīties pieredzē. Piemēram, sanāksmes līdz ar kontaktpunktu ir apmeklējuši vairāki tiesneši, Tieslietu ministrijas dažādu nozaru pārstāvji, notāri, sertificēti mediatori, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas pārstāvji, Tiesu izpildītāju padomes pārstāvji, kā arī mācībspēki.

2023. gada 11. janvārī Tieslietu ministrija un Eiropas Komisija noslēdza līgumu par projekta "Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros" (Strengthening the capacity of the Latvian national judicial cooperation network within the EJN) (LVJUCO projekts) īstenošanu. Projekta ietvaros tiks sekmēta tiesiskā sadarbība starp kompetentajām iestādēm un veicināta sabiedrības informētība par nacionālo tiesiskās sadarbības tīklu.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.