O mreži

Litva
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Osoba za kontakt Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima je odvjetnik Skupine za međunarodno pravo u okviru Ministarstva pravosuđa, koji obavlja i funkcije središnjeg ili nadležnog tijela predviđene u okviru instrumenata EU-a u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima. Osim navedenih funkcija, osoba za kontakt obavlja i funkcije koje se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, kako je utvrđeno u instrumentima EU-a i međunarodnim multilateralnim i bilateralnim ugovorima, a sudjeluje i u aktivnostima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije koje se bave građanskim stvarima.

U Litvi nije uspostavljena službena nacionalna pravosudna struktura koja bi povezala nacionalne članove Europske pravosudne mreže. Suradnja u okviru Europske pravosudne mreže i obavještavanje o pitanjima koja se na nju odnose obično se provode putem e-pošte na ad hoc osnovi.

Informacije koje Europska komisija pruža o sastancima Europske pravosudne mreže i drugim pitanjima koja se odnose na aktivnosti Europske pravosudne mreže dostavljaju se osobi za kontakt Europske pravosudne mreže koju imenuje Ministarstvo pravosuđa. Ta osoba zatim prosljeđuje te informacije nadležnim nacionalnim tijelima ili sudovima (putem Nacionalne sudske uprave), ovisno o pitanju ili predmetu sastanka. Time se osigurava da informacije i pitanja koja se odnose na Europsku pravosudnu mrežu dođu do odgovarajućeg tijela.

Ako je potrebno, osoba za kontakt i predstavnici nacionalnih nadležnih tijela i sudova ostaju u međusobnom kontaktu i rješavaju probleme e-poštom i putem telefona. Osoba za kontakt osobno će odgovoriti na upite koje podnose osobe za kontakt u drugim državama ili će ih bez odlaganja uputiti nadležnom tijelu koje će zatim poslati odgovor; osoba za kontakt koordinira i slanje odgovora suradniku koji je podnio upit. Osoba za kontakt isto tako pomaže sudovima pri davanju odgovora na praktična pitanja koja se odnose na suradnju s drugim državama članicama koja proizlaze iz njihovih aktivnosti te sudske predstavnike ili podnositelje zahtjeva upućuje na relevantni odjeljak portala e‑pravosuđe kako bi pronašli relevantne informacije.

U Litvi članovi Europske pravosudne mreže i/ili središnja tijela odgovorna za obavljanje funkcija iz Uredbe uključuju Ministarstvo pravosuđa (i njegove odgovarajuće unutarnje odjele), suce za vezu, Nacionalnu sudsku upravu, Službu za pravnu pomoć koju jamči država, Državnu službu za zaštitu prava djeteta i posvojenje, Komoru sudskih izvršitelja Litve, Litavsku javnobilježničku komoru i podružnicu Odbora državnog fonda za socijalno osiguranje u gradu Mažeikiaiju.

Posljednji put ažurirano: 10/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.