O mreži

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktne točke i članovi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (Mreža) u Luksemburgu su kako slijedi:

Kontaktne točke

– Kontaktna točka u državnom odvjetništvu (Parquet Général) u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) izvršava zadaće „pravosudne suradnje” predviđene člankom 3. stavkom 1. točkom (a), člankom 5. stavkom 2. točkama od (a) do (c) te člankom 5. stavcima 3. i 4. Odluke br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Sudac državnog odvjetništva obrađuje zahtjeve za dostavu informacija i pravosudnu suradnju podnesene unutar Mreže.

Kontaktna točka u državnom odvjetništvu djeluje i kao središnje nadležno tijelo, posebice u kontekstu Uredbe (EZ) br. 4/2009 i Haške konvencije iz 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugih oblika obiteljskog uzdržavanja.

– Kontaktna točka u Ministarstvu pravosuđa izvršava administrativne zadaće predviđene člankom 3. stavkom 1. točkom (b), člankom 5. stavkom 2. točkama od (d) do (e), člankom 5. stavcima 3. i 4. te člancima 14., 15. i 18. Odluke br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Kontaktna točka u Ministarstvu pravosuđa odgovorna je za administrativno daljnje postupanje, koordinaciju i komunikaciju s Europskom komisijom, točnije s Tajništvom Mreže i s članovima Mreže na nacionalnoj razini.

Članovi Mreže

– Stručnjaci imenovani u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (d) Odluke Vijeća 2001/470/EZ o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

– Strukovne udruge imenovane u skladu s člancima 2. i 5.a Odluke br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

  • Sudski izvršitelji (huissiers de justice), koje zastupa Komora sudskih izvršitelja (Chambre des huissiers de justice) Velikog Vojvodstva Luksemburg.
  • Odvjetnici (avocats), koje zastupaju Odvjetnička komora Luksemburga (Barreau de Luxembourg) i Odvjetnička komora Diekircha (Barreau de Diekirch).
  • Javni bilježnici (notaires), koje zastupa Javnobilježnička komora (Chambre des notaires) Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Interakcija između kontaktnih točaka i članova Mreže

Luksemburg nema formaliziranu nacionalnu mrežu.

Članovi Mreže pozivaju se na sastanke Mreže s obzirom na točke o kojima će se raspravljati.

Članovi Mreže i kontaktne točke međusobno razmjenjuju informacije i koordiniraju svoje aktivnosti komunikacijom elektroničkim sredstvima ili telefonom.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.