O mreži

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Na Malti trenutačno postoje tri (3) kontaktne točke EJN-a. Koordinacija između te tri kontaktne točke osigurana je činjenicom da navedene kontaktne točke rade u istom uredu i stalno međusobno surađuju u svim pitanjima koja proizlaze iz rada mreže na Malti. Te kontaktne točke uspostavile su sustave međusobne suradnje, što omogućuje veću učinkovitost u radu mreže, osobito kada je riječ o pružanju informacija privatnim djelatnicima kojima su potrebne informacije.

O nacionalnoj mreži

  • Pravna pomoć

Tijelo za slanje i zaprimanje pismena u području pravne pomoći je odvjetnik za pravnu pomoć koji djeluje u tajništvu građanskih sudova u sudskoj palači na adresi Republic Street, Valletta, Malta.

  • Dostava pismena

Ured glavnog državnog odvjetnika na adresi The Palace, St. George's Square, Valletta djeluje kao središnje tijelo, odnosno kao tijelo za slanje i tijelo za zaprimanje u području dostave pismena. Nadležan je za slanje obrazaca zahtjeva i za zaprimanje pismena za dostavu od stranih tijela za slanje pismena, koja se zatim prosljeđuju imenovanoj osobi u sudskoj palači radi dostave u skladu s postupovnim pravom Malte primjenjivim na dostavu pismena.

Kao dio aktivnosti u dostavi pismena, Ured glavnog državnog odvjetnika, u svojstvu tijela za slanje i/ili zaprimanje pismena, također surađuje s podnositeljima zahtjeva i/ili njihovim pravnim zastupnicima do dostave.

  • Sporovi male vrijednosti

Nadležni sud u tom dijelu je sud za sporove male vrijednosti koji djeluje u sudskoj palači u Valletti. Žalbe na odluke ovog suda zatim se podnose žalbenom sudu u njegovoj nižoj nadležnosti, koji također djeluje u sudskoj palači u Valletti.

Nadležno tijelo u svakom predmetu ovisi o prebivalištu osobe prema kojoj se zahtijeva izvršenje. Magistratski sud (Malta) i magistratski sud (Gozo) nadležni su za pitanja izvršenja i za potrebe članka 23. u skladu s člankom 10. stavkom 4. Zakona o sudu za sporove male vrijednosti (poglavlje 380. zakonodavstva Malte).

  • Izvođenje dokaza

Središnje je tijelo ured glavnog državnog odvjetnika u Valletti.

Sudovi koji primaju zahtjeve:

  1. građanski sudovi, prvostupanjski odjel;
  2. građanski sud (obiteljski odjel);
  3. magistratski sud (Malta);
  4. magistratski sud (Gozo) (viša nadležnost) ili (niža nadležnost).

Sudovi su nadležni izvršiti zahtjeve podnijete u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 22/05/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.