O mreži

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Poljskoj postoji 12 kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže u građanskim i kaznenim stvarima. Jedna kontaktna točka nalazi se u Ministarstvu pravosuđa, a druge u 11 regionalnih sudova i uključuju nadležnost viših žalbenih sudova (dalje u tekstu „pravosudne kontaktne točke”).

Kontaktna točka u Ministarstvu pravosuđa odgovara na upite o poljskom građanskom i trgovačkom pravu i prosljeđuje nadležnim pravosudnim kontaktnim točkama pitanja u vezi sa zahtjevima za uzajamnu pravnu pomoć, osim ako je pitanje proslijeđeno izravno pravosudnoj kontaktnoj točki.

Kontaktna točka u Ministarstvu pravosuđa prima informacije od Europske komisije o sastancima mreže i drugim pitanjima koje zatim prosljeđuje nadležnim nacionalnim tijelima ili sudovima, ovisno o pitanju ili temi sastanka.

Za koordinaciju aktivnosti kontaktnih točaka u Poljskoj zaduženo je Ministarstvo pravosuđa.

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima uključuje i suce koordinatore za međunarodnu suradnju i ljudska prava u građanskim stvarima koji pomažu osobama koje djeluju kao pravosudne kontaktne točke. Suci koordinatori obavljaju svoje zadaće na svim sudovima koji su u nadležnosti predmetnog regionalnog suda, tj. na regionalnom sudu i okružnim sudovima koji su u nadležnosti tog regionalnog suda. Ako je žalbeni sud u nadležnosti tog regionalnog suda, koordinatori obavljaju svoje aktivnosti i na tom sudu.

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima uključuje i središnja tijela iz Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka); Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (preinaka); središnje tijelo u smislu Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) i središnje tijelo u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

Posljednji put ažurirano: 15/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.