Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Poljskoj postoji 12 kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže u građanskim i kaznenim stvarima. Jedna kontaktna točka nalazi se u Ministarstvu pravosuđa, a druge u 11 regionalnih sudova i uključuju nadležnost viših žalbenih sudova (dalje u tekstu „pravosudne kontaktne točke”).

Kontaktna točka u Ministarstvu pravosuđa odgovara na upite o poljskom građanskom i trgovačkom pravu i prosljeđuje nadležnim pravosudnim kontaktnim točkama pitanja u vezi sa zahtjevima za uzajamnu pravnu pomoć, osim ako je pitanje proslijeđeno izravno pravosudnoj kontaktnoj točki.

Kontaktna točka u Ministarstvu pravosuđa prima informacije od Europske komisije o sastancima mreže i drugim pitanjima koje zatim prosljeđuje nadležnim nacionalnim tijelima ili sudovima, ovisno o pitanju ili temi sastanka.

Za koordinaciju aktivnosti kontaktnih točaka u Poljskoj zaduženo je Ministarstvo pravosuđa.

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima uključuje i suce koordinatore za međunarodnu suradnju i ljudska prava u građanskim stvarima koji pomažu osobama koje djeluju kao pravosudne kontaktne točke. Suci koordinatori obavljaju svoje zadaće na svim sudovima koji su u nadležnosti predmetnog regionalnog suda, tj. na regionalnom sudu i okružnim sudovima koji su u nadležnosti tog regionalnog suda. Ako je žalbeni sud u nadležnosti tog regionalnog suda, koordinatori obavljaju svoje aktivnosti i na tom sudu.

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima uključuje i središnja tijela iz Uredbe (EZ) br. 1393/2007 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima; iz Uredbe (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima; središnje tijelo u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću (Uredba Bruxelles II.a) i središnje tijelo u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

Posljednji put ažurirano: 29/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.