Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

O mreži

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktna točka

Portugal je odredio dvije kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktna točka je sudac kojeg imenuje Vrhovno sudbeno vijeće (Conselho Superior da Magistratura) na temelju natječajnog postupka odabira (concurso).

Nacionalna mreža

Nacionalna mreža sastoji se od: središnjih tijela kako su navedena u pravnim instrumentima EU-a, drugim međunarodnim pravnim instrumentima čija je Portugal stranka ili nacionalnim zakonskim odredbama u području pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima; upravnih tijela nadležnih za područje pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima te strukovnih udruženja koja zastupaju pravne stručnjake izravno uključene u primjenu međunarodnih instrumenata i instrumenata EU-a koji se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima.

Među članovima nacionalne mreže nema sudaca ili stručnjaka za vezu.

Nacionalni članovi mreže

Osim kontaktne točke nacionalna mreža ima trinaest članova:

 • Glavnu upravu za politiku pravosuđa (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Glavnu upravu za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)
 • Glavnu upravu za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Zavod za matične i javnobilježničke urede (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Vijeće mirovnih sudaca (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zavod za socijalno osiguranje (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • suca iz Međunarodne haške sudačke mreže
 • Odvjetničku komoru (Ordem dos Advogados)
 • Komoru pravnih savjetnika i izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Javnobilježničku komoru (Ordem dos Notários).
 • Ured državnog odvjetnika (Procuradoria-Geral da República)

Središnja tijela

Među prethodno navedenim članovima središnja su tijela ili subjekti nadležni za obavljanje određenih zadataka predviđenih pravom EU-a sljedeći:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008.
 • Uredba (EU) 2020/1784 od 25. studenoga 2020.
 • Uredba (EU) 2020/1783 od 25. studenoga 2020.
 • Haška konvencija iz 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja
 • Konvencija iz New Yorka o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu iz 1956.

Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019.
 • Haška konvencija iz 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece
 • Haška konvencija iz 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

Zavod za matične i javnobilježničke urede – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EU) br. 650/2012 od 4. srpnja 2012.

Zavod za socijalno osiguranje – Ministarstvo solidarnosti i socijalnog osiguranja (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiva 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003.

Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela – Ministarstvo pravosuđa

 • Direktiva 2004/80/EZ od 29. travnja 2004.

Ured glavnog tužitelja

 • Haška konvencija iz 2000. o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba

Koordinacija nacionalne mreže u nehijerarhijskom sustavu

Nacionalna mreža u Portugalu nije hijerarhijska. Koordinacija koja je u nadležnosti kontaktne točke temelji se na dobrovoljnoj suradnji nacionalnih članova koji redovito sudjeluju na tromjesečnim sastancima koje organizira kontaktna točka. Kad god je zbog primjene prava EU-a potrebno izmijeniti nacionalni sustav organiziraju se sastanci na kojima mogu sudjelovati uključeni nacionalni članovi.

Mreža nema članove iz redova stručnjaka. Ako je za određeno pitanje potrebno mišljenje stručnjaka, kontaktna točka traži dobrovoljnu i neformalnu suradnju odgovarajućeg nacionalnog tijela. Kontaktna točka redovito potiče sve nacionalne članove na suradnju u posebnim područjima u njihovoj nadležnosti i odgovornosti koja je povezana s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 10/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.