O mreži

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktna točka

Portugal je odredio jednu kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktna je točka sudac kojeg imenuje Vrhovno sudačko vijeće (Conselho Superior da Magistratura) na temelju natječaja.

Nacionalna mreža

Nacionalna mreža sastavljena je od: središnjih tijela u skladu s pravnim instrumentima EU-a i ostalim međunarodnim pravnim instrumentima u kojima Portugal sudjeluje ili u skladu s nacionalnim pravnim odredbama u području pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima; upravnih tijela nadležnih za područje pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i profesionalnih udruženja koja predstavljaju pravne stručnjake koji izravno sudjeluju u izvršenju međunarodnih instrumenata i instrumenata EU-a povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Nacionalna mreža nema suce za vezu niti raspolaže stručnjacima.

Nacionalni članovi mreže

Nacionalna mreža, uz kontaktnu točku, uključuje dvanaest članova:

 • Glavnu upravu za politiku pravosuđa (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Glavnu upravu za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)
 • Glavnu upravu za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Zavod za matične i javnobilježničke urede (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Vijeće mirovnih sudaca (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zavod za socijalno osiguranje (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • suca iz Međunarodne haške sudačke mreže
 • Odvjetničku komoru (Ordem dos Advogados)
 • Komoru pravnih savjetnika i izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Javnobilježničku komoru (Ordem dos Notários).

Središnja tijela

Među prethodno navedenim članovima središnja su tijela ili subjekti nadležni za obavljanje određenih zadataka predviđenih pravom EU-a sljedeći:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008.
 • Uredba (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2000.
 • Uredba (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.
 • Haška konvencija iz 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja
 • Konvencija iz New Yorka o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu iz 1956.

Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003.
 • Haška konvencija iz 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece
 • Haška konvencija iz 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

Zavod za matične i javnobilježničke urede – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EU) br. 650/2012 od 4. srpnja 2012.

Zavod za socijalno osiguranje – Ministarstvo solidarnosti i socijalnog osiguranja (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiva 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003.

Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela – Ministarstvo pravosuđa

 • Direktiva 2004/80/EZ od 29. travnja 2004.

Ured glavnog tužitelja

 • Haška konvencija iz 2000. o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba

Koordinacija nacionalne mreže u nehijerarhijskoj strukturi

U Portugalu nacionalna mreža ima nehijerarhijsku strukturu. Koordinacija, koju osigurava kontaktna točka, temelji se na dobrovoljnoj suradnji nacionalnih članova. Nacionalni članovi redovito sudjeluju u tromjesečnim sastancima koje organizira kontaktna točka. Kad god je zbog primjene prava EU-a potrebno izmijeniti nacionalni sustav organiziraju se sastanci na kojima mogu sudjelovati uključeni nacionalni članovi.

Mreža ne raspolaže stručnjacima. Ako je za određeno pitanje potrebno mišljenje stručnjaka, kontaktna točka traži dobrovoljnu i neformalnu suradnju odgovarajućeg nacionalnog tijela. Kontaktna točka redovito potiče sve nacionalne članove na suradnju u područjima njihove nadležnosti i odgovornosti u pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.