O mreži

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mreža lokalnih korespondenata za međunarodnu pravnu pomoć (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) osnovana je 2001. u skladu s Rješenjem ministra pravosuđa na temelju modela Europske pravosudne mreže. Na temelju dvaju rješenja ministra pravosuđa mreža je u ožujku 2004. reorganizirana u dvije specijalizirane mreže: Rumunjsku pravosudnu mrežu u kaznenim stvarima (Rețeaua Judiciară Română în materie penală, koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži) i Rumunjsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială, koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima). Dvije su mreže zatim reorganizirane (2005., 2007., 2010., 2014., 2016., 2019. i 2022.) nakon izmjena mjerodavnog prava Europske unije i promjena osoblja u nacionalnom pravosudnom sustavu.

Zadnje je ažuriranje uvedeno Rješenjem br. 3501/C ministra pravosuđa od 25. srpnja 2022. u skladu s Odlukom br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. Rješenje je pripremljeno u skladu s Rješenjem Vlade br. 123/2007 o određenim mjerama za jačanje pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije, odobreno s izmjenama Zakonom br. 85/2008.

Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima odgovara Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini.

Rumunjska je odredila dvije kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima u okviru su Ministarstva pravosuđa. To osigurava ispunjavanje dužnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s člankom 6. [Odluke Vijeća 2001/470/EZ] Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima sastoji se od jednog suca iz Građanskog odjela I. i jednog suca iz Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru Visokog kasacijskog suda (Înalta Curte de Casație și Justiție), jednog suca iz Građanskog odjela I. i Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru žalbenih sudova, jednog suca sa svakog specijaliziranog suda/odjela za maloljetnike i obiteljskopravne predmete specijaliziranog u građanskim stvarima koje se odnose na međunarodne otmice djece i dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela, službenika iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju, koji obavljaju i dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i po jednog imenovanog predstavnika iz strukovnih udruga javnih bilježnika (notari publici), sudskih izvršitelja (executori judecătorești) i odvjetnika (avocați) u Rumunjskoj. Nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima punopravni su članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci koji su članovi Rumunjske pravosudne mreže imenovani su odlukom Višeg sudskog vijeća (Consiliul Superior al Magistraturii).

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima navedeni su na popisu u Prilogu Rješenju br. 3501/C od 25. srpnja 2022. Prilog je sastavni dio Rješenja.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – suci Visokog kasacijskog suda, žalbenih sudova, specijaliziranih sudova/odjela za maloljetnike i obiteljskopravne predmete, Suda u Bukureštu (suci za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece i imenovani sudac iz Komisije za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela):

Visoki kasacijski sud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, sutkinja, Građanski odjel I.

Adina-Georgeta PONEA, sutkinja, Građanski odjel I.

Andreia-Liana CONSTANDA, sutkinja, Građanski odjel I.

Roxana POPA, sutkinja, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Alba Iuliji (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, sutkinja, Građanski odjel I.

Adina-Camelia IFTIMUȘ, sutkinja, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Bacăuu

Sorina CIOBANU, sutkinja, predsjednica, Građanski odjel I.

Loredana ALBESCU, sutkinja, predsjednica, Žalbeni sud u Bacăuu

Žalbeni sud u Brașovu

Elena-Clara CIAPĂ, sutkinja, Građanski odjel

Simona-Petrina GAVRILĂ, sutkinja, Građanski odjel

Sud za maloljetnike i obiteljskopravne predmete u Brașovu (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA, sudac, Sud za maloljetnike i obiteljsko-pravne predmete u Brașovu

Žalbeni sud u Bukureštu

Andreea-Florina MATEESCU, sutkinja, Građanski odjel III.

Dorina ZECA, sutkinja, Građanski odjel IV.

Maria-Cristina FINTOC, sutkinja, Građanski odjel IV.

Ștefan-Ciprian CMECIU, sudac, Građanski odjel V.

Felix-Lucian ȘALAR sudac, Građanski odjel VI.

Romeo GLODEANU, sudac, Građanski odjel V.

Bogdan CRISTEA, sudac, Odjel VIII. za upravne i porezne sporove

Sud u Bukureštu

Anca Magda VOICULESCU, sutkinja, Građanski odjel IV. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Sorin-Vasile IVANCIUC, sudac, predsjednik Kaznenog odjela I, Sud u Bukureštu, Komisija za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela

Žalbeni sud u Cluju

Axente-Irinel ANDREI, sudac, predsjednik Građanskog odjela II.

Žalbeni sud u Constanți

Luminița-Marinela DAN, sutkinja, Građanski odjel II.

Ecaterina GRIGORE, sutkinja, Odjel za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Craiovi

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, sutkinja, Građanski odjel II.

Gabriela IONESCU, sutkinja, predsjednica Građanskog odjela I.

Žalbeni sud u Galațiu

Aneta-Luminița CRISTEA, sutkinja, Građanski odjel I.

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, sudac, predsjednik Žalbenog suda u Galațiu

Andreea ARHIP, sutkinja, predsjednica Građanskog odjela II.

Alexandru BLEOANCĂ, sudac, Građanski odjel II., potpredsjednik Žalbenog suda u Galațiu

Žalbeni sud u Iașiu

Maria-Cristina POPA, sutkinja, predsjednica Građanskog odjela

Elena-Crizantema PANAINTE, sutkinja, Odjel za radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Alina-Gianina PRELIPCEAN, sutkinja, Odjel za upravne i porezne sporove, potpredsjednica Žalbenog suda u Iașiu

Žalbeni sud u Oradei

Dorina-Mihaela BEREȘ, sutkinja, Građanski odjel I.

Marcela FILIMON, sutkinja, predsjednica Građanskog odjela II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Piteștiu

Emilia-Raluca TRANDAFIR, predsjednica, Žalbeni sud u Piteștiu

Corina PINCU IFRIM, sutkinja, Građanski odjel I.

Maria-Ruxandra DANCIU, sutkinja, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Alina PAVELESCU, sutkinja, Građanski odjel, Sud u Argeșu

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, sutkinja, Građansko vijeće, Sud u Vâlcei

Žalbeni sud u Ploieștiu

Adriana-Maria RADU, sutkinja, predsjednica Građanskog odjela I.

Aida-Liliana STAN, sutkinja, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Ionel STĂNESCU, sudac, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove, potpredsjednik Žalbenog suda u Ploieștiu

Žalbeni sud u Suceavi

Ștefania-Fulga ANTON, sutkinja, Građanski odjel I.

Ana-Maria TURCULET, sutkinja, predsjednica Građanskog odjela II.

Marius-Ionel GALAN, sudac, predsjednik Odjela za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Târgu Mureșu

Andreea CIUCĂ, sudac, predsjednik Žalbenog suda u Târgu Mureșu

Adriana-Loredana BERINDEAN, sutkinja, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Temišvaru

Mădălina JEBELEAN, sutkinja, Građanski odjel I.

Ramona-Ioana RISTEA, sutkinja, Građanski odjel II.

Nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima – pravni stručnjaci u svojstvu sudaca i tužitelja

Flavius-George PĂNCESCU, voditelj službe, Međunarodna pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa

Ioana BURDUF (pravna stručnjakinja u svojstvu sutkinje ili tužiteljice), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – pravni stručnjaci u svojstvu sudaca i tužitelja iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju koji obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje i koji djeluju kao tajništvo mreže

Camelia TOBĂ (pravna stručnjakinja u svojstvu sutkinje ili tužiteljice), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – jedan predstavnik kojeg su imenovali predsjednici nacionalnih saveza javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i Odvjetničke komore u Rumunjskoj

Octavian ROGOJANU, javni bilježnik (notar public), tajnik Vijeća rumunjskog nacionalnog saveza javnih bilježnika

Constantin Adrian STOICA, sudski izvršitelj, Rumunjski nacionalni savez sudskih izvršitelja (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvjetnik, Rumunjska odvjetnička komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.