Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mreža lokalnih korespondenata za međunarodnu pravnu pomoć (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) osnovana je 2001. u skladu s Rješenjem ministra pravosuđa na temelju modela Europske pravosudne mreže. Na temelju dvaju rješenja ministra pravosuđa mreža je u ožujku 2004. reorganizirana u dvije specijalizirane mreže: Rumunjsku pravosudnu mrežu u kaznenim stvarima (Rețeaua Judiciară Română în materie penală koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži) i Rumunjsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima). Dvije su mreže zatim reorganizirane (2005., 2007., 2010., 2014., 2016. i 2019.) nakon izmjena mjerodavnog zakonodavstva Europske unije i promjena osoblja u nacionalnom pravosudnom sustavu.

Zadnje je ažuriranje uvedeno Rješenjem br. 1929/C ministra pravosuđa od 29. svibnja 2014. u skladu s Odlukom br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. Rješenje je pripremljeno u skladu s Rješenjem Vlade br. 123/2007 o određenim mjerama za jačanje pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije, odobreno s izmjenama Zakonom br. 85/2008.

Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima odgovara Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini.

Rumunjska je odredila dvije kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima u okviru su Ministarstva pravosuđa. To osigurava ispunjavanje dužnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s člankom 6. [Odluke Vijeća 2001/470/EZ], Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima sastavljena je od jednog suca iz Građanskog odjela I. i jednog suca iz Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru Visokog kasacijskog suda Înalta Curte de Casație și Justiție), jednog suca iz Građanskog odjela I. i Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru žalbenih sudova, jednog suca sa svakog specijaliziranog suda/odjela za maloljetnike i obiteljskopravne predmete koji je specijaliziran u građanskim stvarima koje se odnose na međunarodne otmice djece i dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela, službenika iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju koji također obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i jednog imenovanog predstavnik iz svake strukovne udruge javnih bilježnika (notari), sudskih izvršitelja (executori judecătoreşti) i odvjetnika (avocaţi) u Rumunjskoj. Nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima punopravni su članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci koji su članovi Rumunjske pravosudne mreže imenovani su odlukom Višeg sudskog vijeća (Consiliul Superior al Magistraturii).

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju u okviru Ministarstva pravosuđa organizirala je od 2001. velik broj seminara i radnih sastanaka za članove mreža koristeći se vlastitim sredstvima (proračun Ministarstva pravosuđa). Takva su događanja od 2007. organizirana u okviru više od 15 europskih programa koje je financirala Europska komisija. Nadalje, predstavnici Rumunjske pravosudne mreže redovito sudjeluju na sastancima Europske pravosudne mreže.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima navedeni su na popisu u Prilogu Rješenju br. 4008/C od 9.10.2019. Prilog je sastavni dio Rješenja.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, suci Visokog kasacijskog suda, žalbenih sudova, specijaliziranih sudova/odjela za maloljetnike i obiteljskopravne predmete, Suda u Bukureštu (suci za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece i imenovani sudac iz Komisije za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela):

Visoki kasacijski sud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Građanski odjel I.

Andreia-Liana CONSTANDA, Građanski odjel I.

Roxana POPA, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Alba Iuliji (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Građanski odjel I.

Nicolae DURBACĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Bacăuu

Cristina-Mădălina RADU, Građanski odjel I.

Loredana ALBESCU, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Brașovu

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Građanski odjel i odjel za maloljetnike i obiteljskopravne predmete te radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Elena-Clara CIAPĂ, Građanski odjel

Simona Petrina GAVRILĂ, Građanski odjel

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Građanski odjel i odjel za maloljetnike i obiteljskopravne predmete te radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Sud za maloljetnike i obiteljskopravne predmete u Brașovu (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA

Žalbeni sud u Bukureštu

Antonela BRĂTUIANU, Građanski odjel IV.

Ştefan CMECIU, Građanski odjel V.

Felix Lucian ȘALAR, Građanski odjel VI.

Romeo GLODEANU, Građanski odjel V.

Bogdan CRISTEA, Odjel VIII. za upravne i porezne sporove

Sud u Bukureštu

Andreea Florina MATEESCU, Građanski odjel V. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Anca Magda VOICULESCU, Građanski odjel IV. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Luminița TÂRȚĂU, Kazneni odjel I., Komisija za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela – Sud u Bukureštu

Žalbeni sud u Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, predsjednica

Axente-Irinel ANDREI, predsjednik Građanskog odjela II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Constanți

Daniela PETROVICI, Građanski odjel I.

Ecaterina GRIGORE, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Craiovi

Adina-Georgeta PONEA, predsjednica

Lotus GHERGHINĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Galațiu

Aneta-Luminița CRISTEA, Građanski odjel I.

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Građanski odjel II.

Andreea ARHIP, Građanski odjel II.

Alexandru BLEOANCĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Iașiu

Claudia Antoanela SUSANU, Građanski odjel

Elena Crizantema PANAINTE, Odjel za radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Alina Gianina PRELIPCEAN, Odjel za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, Građanski odjel I.

Marcela FILIMON, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Piteștiu

Corina PINCU IFRIM, Građanski odjel I.

Dumitru VĂDUVA, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Mariana VÂRGĂ, Građanski odjel, Sud u Argeşu

Elena Cristina LUNGU, Građanski odjel, Sud u Vâlcei

Žalbeni sud u Ploieștiu

Andra Corina BOTEZ, predsjednica

Adriana Maria RADU, Građanski odjel I.

Aida Liliana STAN, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, Građanski odjel I.

Daniela MITREA MUNTEA, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Târgu Mureșu

Andreea CIUCĂ, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Loredana BERINDEAN, predsjednica Građanskog odjela I., Okružni sud u Târgu Mureșu

Žalbeni sud u Temišvaru

Cristian PUP, Građanski odjel I.

Ștefan LUCACIUC, Građanski odjel II.

Florin MOŢIU, Građanski odjel II.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima

Ministarstvo pravosuđa

Viviana ONACA, direktorica, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Ioana BURDUF (pravna stručnjakinja u svojstvu sutkinje ili tužiteljice), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima koji obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje i koji djeluju kao tajništvo mreže

Camelia TOBĂ (pravna stručnjakinja u svojstvu sutkinje ili tužiteljice), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Flavius George PĂNCESCU (pravni stručnjak u svojstvu suca ili tužitelja), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – jedan predstavnik kojeg su imenovali predsjednici nacionalnih saveza javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i Odvjetničke komore u Rumunjskoj

Octavian ROGOJANU, javni bilježnik (notar public), tajnik Vijeća rumunjskog nacionalnog saveza javnih bilježnika

Constantin Adrian STOICA, sudski izvršitelj, Rumunjski nacionalni savez sudskih izvršitelja (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvjetnik, Rumunjska odvjetnička komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Posljednji put ažurirano: 15/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.