Apie tinklą

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Nacionalinio teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (Nacionalinis tinklas) teisinė sistema Bulgarijos Respublikoje išdėstyta šio tinklo Veiklos taisyklėse (bulg. Pravila za deynostta), kurias 2018 m. kovo 13 d. sprendimu patvirtino Aukščiausioji teismų taryba (Vissh sadeben savet, VSS), šiomis taisyklėmis buvo pakeistos ir panaikintos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimu patvirtintos ir 2015 m. kovo 19 d. sprendimu iš dalies pakeistos taisyklės.

Nacionalinio tinklo paskirtis – teikti reikiamą pagalbą teisminėms institucijoms veiksmingai rengiant, perduodant ir vykdant savitarpio teisinės pagalbos prašymus ir renkant bei saugant Bulgarijos teismų tarptautinio teisinio bendradarbiavimo statistinius duomenis, taip pat bendradarbiauti su Europos teisminio tinklo ir kitų panašių institucijų kontaktiniais asmenimis.

Aukščiausiosios teismų tarybos Teisėjų kolegija (bulg. Sadiyska kolegiya) yra atsakinga už Nacionalinio tinklo veikimą, jo dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir jo bendradarbiavimą su visomis institucijomis, organizacijomis ir subjektais, ar jie būtų nacionaliniai, ar tarptautiniai, atliekančiais funkcijas tarptautinės savitarpio teisinės pagalbos srityje. Aukščiausiosios teismų tarybos Tarptautinių santykių ir protokolo direktoratas (bulg. Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) padeda ir koordinuoja tinklo narių, nacionalinių kontaktinių asmenų ir Teisėjų kolegijos keitimąsi informacija. Nacionalinio tinklo metodines gaires teikia ir veiklą koordinuoja Teisėjų kolegija per Vertinimo ir konkursų komitetus (bulg. Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Papildymas

Pareiškėjai tapti Nacionalinio tinklo nariais turi būti apylinkės ir provincijos teismo arba apeliacinio teismo teisėjai, atitinkantys tam tikrus profesinio statuso ir moralinės reputacijos kriterijus, turintys užsienio kalbos įgūdžių ir kt. Po atrankos konkurso Nacionalinio tinklo teisėjai skiriami Aukščiausiosios teismų tarybos Teisėjų kolegijos sprendimu penkerių metų laikotarpiui. Nacionalinis tinklas apima iki septynių kiekvienos apeliacinės apygardos teisėjų ir iki 15 Sofijos apeliacinės apygardos teisėjų. Konkrečiai numatytais atvejais narystė tinkle užbaigiama pagrįstu Aukščiausiosios teismų tarybos Teisėjų kolegijos sprendimu, kurį pasiūlo Vertinimo ir konkursų komitetas.

Kontaktiniai asmenys

Aukščiausiosios teismų tarybos Teisėjų kolegija Vertinimo ir konkursų komiteto pasiūlymu iš tinklo narių penkerių metų laikotarpiui paskiria kontaktinius asmenis: vieną kontaktinį asmenį dėl civilinių bylų ir vieną kontaktinį asmenį dėl komercinių bylų.

Funkcijos

– Nacionalinio tinklo nariai padeda nacionaliniams kontaktiniams asmenims, priklausantiems Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose ar kitiems tarptautiniams teisinio bendradarbiavimo ir nacionalinių teisėjų tinklams, siekti tarptautinio teisinio bendradarbiavimo.

– Teikiant šią pagalbą, Nacionalinio tinklo nariai privalo informuoti, konsultuoti, prireikus koordinuoti ir atlikti kitus veiksmus, kad palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą pagal atitinkamų Bulgarijos teisminių institucijų jurisdikciją. Nacionalinio tinklo nariai privalo teikti pagalbą, kai to prašo kiekvienas nacionalinis teisėjas, prokuroras, tyrimą atliekantis magistratas arba įgaliojimus turinčios centrinės nacionalinės institucijos atstovas, kaip numatyta tarptautinės ir ES teisės aktuose.

– Nacionalinio tinklo nariai padeda pasirūpinti mokymu tarptautinio teisinio bendradarbiavimo srityje, kai šis mokymas organizuojamas apylinkėje, kurioje jie atlieka savo pareigas.

– Nacionalinio tinklo nariai padeda teisėjams vykdyti tarptautinį teisinį bendradarbiavimą atitinkamoje apeliacinėje apygardoje, už kurią jie yra atsakingi.

– Nacionalinio tinklo nariai atlieka ES ir nacionalinės teismų praktikos studijas ir atitinkamai keičia bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, taip pat populiarina ir skleidžia šių studijų rezultatus.

– Nacionalinio tinklo nariai kas ketvirtį rengia atitinkamos apeliacinės apygardos veiklos ataskaitas, susijusias su Bendrijos ir tarptautinės teisės įgyvendinimu ir tarptautiniu teisiniu bendradarbiavimu, ir siunčia šias ataskaitas į nuolat atnaujinamą Aukščiausiosios teismų tarybos duomenų bazę, taip pat teikia nacionaliniams kontaktiniams asmenims su ES teisės taikymu susijusių atitinkamos apeliacinės apygardos teismų dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose elektroninius variantus, kad būtų galima palaikyti reikiamą duomenų bazę.

– Jie taip pat atlieka papildomus Aukščiausiosios teismų tarybos Teisėjų kolegijos pavestus uždavinius, jeigu to reikia siekiant pateikti informaciją, atlikti studiją, surengti mokymą ar vykdyti kitą su tarptautiniu teisiniu bendradarbiavimu susijusią veiklą.

– Nacionalinio tinklo nariai tvarko nuolat atnaujinamą kontaktinių duomenų bazę (e. pašto adresus, kitus korespondencijos adresus, telefono numerius) ir Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos duomenų bazę, kuri skelbiama Aukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje, Teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose skiltyje.

– Kiekvienas Nacionalinio tinklo narys atlieka savo pareigas atitinkamoje apeliacinėje apygardoje.

– Nacionalinio tinklo nariai dalyvauja metiniame susirinkime, kuris vyksta vasario mėn. ir kuriame tvirtinama praėjusių kalendorinių metų tinklo veiklos ataskaita; veiklos ataskaitą parengia nacionalinis kontaktinis asmuo, remdamasis iki sausio 15 d. narių pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis.

– Po dalyvavimo Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose periodiniuose susitikimuose, dalyviai pateikia ataskaitą Aukščiausiosios teismų tarybos Teisėjų kolegijai, ataskaita skelbiama Aukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje, Tarptautinio bendradarbiavimo, Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose skiltyje, kad būtų užtikrintas jų veiklos viešumas.

Paskutinis naujinimas: 10/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.