Apie tinklą

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Kroatijos Respublikoje pagal Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sistemą veikia du informacijos centrai.

Informacijos centrai veikia Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerijos Europos reikalų, tarptautinio ir teisminio bendradarbiavimo direktorate ir Tarptautinės teisinės pagalbos ir teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose departamente.

Minėto departamento informacijos centruose dirba keli pareigūnai, kurie padeda užtikrinti, kad Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (EJN) veikla iš tikrųjų būtų vykdoma atliekant Tarptautinės teisinės pagalbos ir teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose departamento tarnautojų komandinį darbą, kurį jie vykdo kartu su kitu pagal departamento veiklos sritį numatytu darbu.

Nors Kroatijos Respublikoje nėra oficialaus nacionalinio tinklo, informacijos centrai bendradarbiauja su teisėjais ir kitais Teisingumo ministerijos ekspertais, taip pat kitomis kompetentingomis valdžios institucijomis, teisės profesoriais, notarais ir kitais įvairių teisės sričių ekspertais ir praktikais. Socialinės politikos ir jaunimo ministerija taip pat dalyvauja tinklo veikloje ir kaip centrinė už kai kuriuos reglamentus atsakinga institucija aktyviai dalyvauja Europos Komisijos rengiamuose tinklo susitikimuose. Tinklo darbe gali dalyvauti visi teisės specialistai, norintys ir suinteresuoti dalyvauti taikant Europos teisės aktus Kroatijos Respublikoje.

Kroatijos Respublikoje bendraujama e. paštu ir telefonu, o prireikus rengiami susitikimai.

Su kitų valstybių narių informacijos centrais bendraujama e. paštu, o informacijos centrai ir kiti tinklo nariai reguliariai dalyvauja Europos teisminio tinklo susitikimuose, kuriuos rengia Europos Komisija.

Kadangi Teisingumo ministerija yra centrinė institucija, atsakinga už pavienius reglamentus, informacijos centrai atlieka centrinės institucijos funkcijas, teikia užklausas ir atsako į kitų valstybių narių informacijos centrų užklausas (prireikus bendradarbiaudami su teisėjais ir kitais praktikais bei specialistais), pateikia prašomus duomenis Komisijai ir atlieka veiksmus, reikalingus siekiant paskelbti informaciją atitinkamuose Europos Komisijos portaluose. Informacijos centrai platina Europos Komisijos leidinius teismams, piliečiams ir kitoms tikslinėms grupėms, taip pat deda pastangas siekdami didinti tinklo matomumą.

Kontaktai: EJNcontact@pravosudje.hr

Paskutinis naujinimas: 05/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.