Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Apie tinklą

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Informacijos centrai

Kiekvienoje iš keturių Jungtinės Karalystės teisinių jurisdikcijų yra po vieną informacijos centrą. Atsižvelgiant į tai, kad kiekviena jurisdikcija yra atskira, nėra dalinio šių informacijos centrų darbo sutapimo – kiekvienam iš jų savo jurisdikcijose tenka visa atsakomybė už tinklo darbą. Per Europos teisminį tinklą pateiktos užklausos turėtų būti nukreipiamos į atitinkamą susijusios jurisdikcijos informacijos centrą.

Anglijos ir Velso informacijos centras dirba Teisingumo ministerijos sudėtyje Londone. Jam padeda vienas darbuotojas ir jis gali paprašyti tam tikrų kolegų padėti vykdyti su tinklu susijusią veiklą. Tinklo darbas derinamas su kitais uždaviniais.

Europos teisminio tinklo veikimas Anglijoje ir Velse

Oficialaus nacionalinio tinklo Anglijoje ir Velse nėra. Vis dėlto Teisingumo ministerijoje sukurtas tam tikrų politikos sričių ekspertų tinklas, į kurio narius informacijos centras gali kreiptis dėl atsakymų į gautas užklausas.

Kitose atitinkamose ministerijose taip pat užmegzti ryšiai su darbuotojais, į kuriuos informacijos centras gali kreiptis patarimo arba atsakymų į gautas užklausas, kurios patenka į atitinkamos ministerijos atsakomybės sritį. Informacijos centras taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitais subjektais, kurie yra išplėstiniai tinklo nariai Anglijoje ir Velse, įskaitant tam tikrus teisėjus, turinčius specializuotų įgūdžių konkrečiose teisės srityse arba atsakingus už tarptautinį ryšių palaikymo darbą, visų pirma Tarptautinės šeimos teisės teisminės srities lyderis ir Vyresnysis teismo pareigūnas, kuris yra teisėjas, atsakingas už taisykles, susijusias su įteikimu ir įrodymų rinkimu.

Su visais išplėstiniais tinklo ir neformalaus tarpžinybinio tinklo nariais galima susisiekti elektroniniu paštu. Teisingumo ministerijoje ir Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyboje dirbantys asmenys turi prieigą prie intraneto, kuris gali būti naudojamas tinklo informacijos sklaidai, su teisėjais taip pat galima susisiekti elektroniniu paštu. Informacija apie tinklą taip pat buvo pateikta Anglijos ir Velso teismų intranete.

Informacijos centras užtikrina, kad iki atitinkamų tinklo narių posėdžių būtų pasikonsultuota su administracinių ar teisminių klausimų ekspertais ir būtų tinkamai išplatinti posėdžių protokolai ir informacija apie aktualius veiksmų aspektus.

Informacijos centras dalyvauja Tarptautinės šeimos teisės komiteto, kurį sudaro vyresnieji šeimos teisės bylas nagrinėjantys teisėjai, teisininkai, akademikai ir atitinkamų Anglijos ir Velso centrinės valdžios institucijų atstovai, posėdžiuose. Šis komitetas posėdžius rengia kas ketvirtį ir, be kita ko, jame dalijamasi informacija apie naujausius ES teisės aktus ir tinklo veiklą. Jis taip pat dalyvavo tam tikruose Lordo kanclerio tarptautinės privatinės teisės patariamojo komiteto susitikimuose. Šį komitetą sudaro vyresnieji teisėjai ir akademikai ir jis konsultuoja Teisingumo ministeriją dėl ES pasiūlymų teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje.

Informacijos centras taip pat nuolat palaiko ryšį su Advokatūros taryba bei Anglijos ir Velso teisininkų draugija, įstaigomis, kurios atstovauja atitinkamai baristeriams ir solisitoriams, taip pat Europos vartotojų centrų tinklo atstovu JK, kuris atsakingas už visas JK jurisdikcijas. Anksčiau taip pat buvo rengiami susitikimai su JK SOLVIT kontaktiniais asmenimis.

Informacijos teikimas

Anglijoje ir Velse nėra Europos teisminiam tinklui skirtos nacionalinės interneto svetainės. Informacija teikiama kitose esamose interneto svetainėse, įskaitant, kaip minėta pirmiau, teismų intranetą. Vis dėlto informacijos centras dirbo su kitais subjektais, teikdamas įvairių šaltinių informaciją, įskaitant Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainę, kurioje teikiamos rekomendacijos piliečiams dėl tarpvalstybinių ieškinių pareiškimo arba atsiliepimo į juos, visų pirma susijusios su Europos reglamentais dėl Europos vykdomojo rašto, Europos mokėjimo įsakymo ir ieškinių dėl nedidelių sumų. Jis taip pat bendradarbiavo su Europos vartotojų centrų tinklu JK ir taip buvo parengtas Europos reglamento dėl ieškinių dėl nedidelių sumų vadovas. Atitinkamuose susitikimuose ir konferencijose bei leidiniuose naudojamasi galimybėmis didinti informuotumą apie Europos teisminį tinklą ir E. teisingumo portalo puslapius.

Paskutinis naujinimas: 02/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.