Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Apie tinklą

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Nacionaliniai Tinklo kontaktiniai asmenys yra du Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyriaus patarėjai, kurie taip pat atlieka centrinės institucijos atstovo funkcijas. Pagrindinės kontaktinių asmenų funkcijos:

 • užtikrinti, kad vietos teisminės valdžios institucijos gautų bendrą informaciją apie ES ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose.
 • teikti kitiems kontaktiniams asmenims ir valdžios institucijoms, taip pat savo valstybės narės vietos teisminėms institucijoms visą informaciją, būtiną patikimam valstybių narių tarpusavio teisminiam bendradarbiavimui, kad joms būtų lengviau parengti tvarkingus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir užmegzti tinkamiausius tiesioginius ryšius;
 • teikti visą informaciją, siekiant padėti taikyti kitos valstybės narės teisę, taikytiną pagal ES ar tarptautinės teisės aktą;
 • ieškoti pateikus prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo atsirandančių problemų sprendimo;
 • palengvinti prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo tvarkymo koordinavimą atitinkamoje valstybėje narėje, ypač tada, kai tos valstybės narės teisminių institucijų paduoti keli prašymai turi būti vykdomi kitoje valstybėje narėje;
 • prisidėti per Tinklo interneto svetainę bendrai informuojant visuomenę apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje ir apie atitinkamus ES ir tarptautinius teisės aktus bei valstybių narių vidaus teisės aktus, visų pirma susijusius su teise siekti teisingumo;
 • bendradarbiauti organizuojant Tinklo susirinkimus ir juose dalyvauti;
 • padėti rengti ir atnaujinti visuomenei skirtą informaciją;
 • užtikrinti Tinklo narių veiklos tarpusavio koordinavimą nacionaliniu lygiu;
 • rengti dvimetę veiklos, prireikus įskaitant Tinklo gerąją patirtį, ataskaitą, pateikiamą Tinklo narių susirinkime, ir ypač didelį dėmesį joje skirti galimam Tinklo tobulinimui.

Tinklo ryšių palaikymo teisėjas yra Viru apskrities teismo teisėjas, kuris taip pat atstovauja Estijai teismų tinkle, įsteigtame Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos. Ryšių palaikymo teisėjo užduotis yra konsultuoti teismo pareigūnus Europos Sąjungos civilinės ir komercinės teisės klausimais ir dalytis su Tinklu savo patirtimi, susijusia su įvairių teisės aktų taikymu.

2011 m. įsigaliojus antrajam Sprendimui dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (civilinių bylų ETT), pagal kurį Tinklo veikla buvo išplėsta įtraukiant profesines asociacijas, civilinių bylų ETT narėmis Estijoje tapo šios įstaigos:

 • Estijos antstolių ir bankroto patikėtinių rūmai, atstovaujantys antstoliams ir bankroto patikėtiniams;
 • Estijos teisininkų asociacija, atstovaujanti teisininkams ir notarams.

Posėdžiuose pirmajai iš šių profesinių organizacijų atstovavo įvairūs profesinių įstaigų atstovai, atsižvelgiant į atitinkamą temą, o 2022 m. buvo paskirtas specialus kontaktinis asmuo.

Estijos teisininkų asociacijai paprastai atstovauja direktorius.

Profesinių asociacijų atstovų užduotys:

 • dalytis patirtimi ir informacija apie veiksmingą ir praktinį ES ir tarptautinių teisės aktų taikymą;
 • bendradarbiauti rengiant ir atnaujinant informacinius biuletenius;
 • dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose.

Atsižvelgdamas į nagrinėjamą temą, kontaktinis asmuo į Tinklo posėdžius taip pat kviečia kitų institucijų ekspertus pasidalyti patirtimi. Pavyzdžiui, posėdžiuose, be ryšių palaikymo teisėjo, yra dalyvavę keletas kitų teisėjų, kitų ministerijų ir Notarų rūmų atstovų, Aukščiausiojo Teismo patarėjų, Vartotojų apsaugos valdybos atstovų, Tartu universiteto mokslo darbuotojų ir kt.

Paskutinis naujinimas: 25/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.