Apie tinklą

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Dėl Vokietijos federalinės santvarkos Vokietijoje be federalinio ETT (Europos teisminio tinklo) kontaktinio centro yra po vieną kontaktinį centrą kiekvienoje žemėje. Federalinis kontaktinis centras yra Federalinėje teisingumo tarnyboje (vok. Bundesamt für Justiz). Priklausomai nuo konkrečios žemės organizacinės struktūros, žemių kontaktiniai centrai yra arba teisme (Bavarijoje – Miuncheno aukštesniajame žemės teisme [Oberlandesgericht München], Brėmene – Brėmeno žemės teisme [Landgericht Bremen], Hamburge – Hamburgo apylinkės teisme [Amtsgericht Hamburg], Hesene – Frankfurto prie Maino aukštesniajame žemės teisme [Oberlandesgericht Frankfurt am Main], Žemutinėje Saksonijoje – Celės aukštesniajame žemės teisme [Oberlandesgericht Celle], Šiaurės Reine-Vestfalijoje – Diuseldorfo aukštesniajame žemės teisme [Oberlandesgericht Düsseldorf], Saksonijoje – Dresdeno aukštesniajame žemės teisme [Oberlandesgericht Dresden]), arba žemės Teisingumo ministerijoje. Iš viso Vokietijoje yra 17 ETT kontaktinių centrų. Federalinis kontaktinis centras yra atsakingas ne tik už reagavimą į gaunamus ir siunčiamus prašymus, bet ir už nacionalinio tinklo koordinavimą ir renginių, pvz., Europos teisingumo dienos ir Vokietijos ETT narių susirinkimų, organizavimą.

Užduotys yra paskirstytos tarp žemių kontaktinių centrų ir federalinio kontaktinio centro. Federalinis kontaktinis centras atsako į klausimus, susijusius su Vokietijos civiline arba komercine teise ar su bendru teismų veiklos organizavimu. Į užklausas, susijusias su konkrečiomis bylomis, savo ruožtu atsako tos žemės, kurioje nagrinėjama byla, kontaktinis centras. Vis dėlto visų Vokietijos kontaktinių centrų statusas yra vienodas. Tai reiškia, kad galima kreiptis į bet kurį iš 17 centrų su visų rūšių užklausomis, o kai kuriais atvejais dėl konkrečių bylų pagalbą gali teikti ir federalinis kontaktinis centras. Toks vidinis užduočių paskirstymas užtikrina, kad užklausos imtųsi pats tinkamiausias kontaktinis centras.

Reglamento (ES) 2019/1111 (Reglamentas „Briuselis IIb“) taikymo srityje pagalbą Vokietijos teismams teikia ne tik kontaktiniai centrai, bet ir keturi ryšių palaikymo teisėjai. Jų funkcijos taip pat paskirstytos vidaus lygmeniu pagal žemes. Užklausos iš išorės gali būti teikiamos bet kuriam iš šių keturių ryšių palaikymo teisėjų. Prireikus užklausą teikiantis asmuo bus nedelsiant nukreiptas pas tinkamiausią atsakingą asmenį, atsižvelgiant į vidinį užduočių paskirstymą, taip pat į kalbinius įgūdžius, konkrečias kompetencijas ir patirtį, susijusią su konkrečia byla.

Be to, Vokietijos ryšių palaikymo pareigūnas Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje yra atsakingas už Vokietijos ir Prancūzijos savitarpio teisinę pagalbą. Jeigu individualiais atvejais kyla sunkumų, susijusių su Prancūzijos savitarpio teisinės pagalbos prašymais, arba reikia nustatyti Prancūzijos teisės turinį, pagalbos gali būti prašoma ne tik kontaktinių centrų kanalais, bet ir per Vokietijos ryšių palaikymo pareigūną.

Remdamasi 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimo 2001/470/EB, sukuriančio Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, su pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiančiu 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 straipsnio 1 dalies e punktu, Vokietija ETT nariais paskyrė Federalinę advokatų asociaciją (vok. Bundesrechtsanwaltskammer), Federalinę notarų asociaciją (Bundesnotarkammer), Pramoninės nuosavybės advokatų asociaciją (Patentanwaltskammer), Vokietijos teisininkų asociaciją (Deutscher Anwaltverein), Vokietijos antstolių federaciją (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) ir Vokietijos teismo pareigūnų federaciją (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Kiti ETT nariai Vokietijoje yra centrinės įstaigos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (Reglamente dėl dokumentų įteikimo) ir Reglamente (ES) Nr. 2020/1783 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (Reglamente dėl įrodymų rinkimo). Šios centrinės įstaigos ir valstybės teismų administravimo institucijos teikia teismams naujausią informaciją apie civilinę teisinę pagalbą. Jos taip pat priima papildomas priemones ir padeda teismams įteikti dokumentus ir rinkti įrodymus bylose, turinčiose užsienio elementą. Be to, centrinė institucija pagal Reglamentą (ES) Nr. 2019/1111 (Reglamentas „Briuselis IIb“) ir centrinė institucija pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (Išlaikymo reglamentas) taip pat yra ETT narės.

Daugiau informacijos apie ETT Vokietijoje ir kontaktų sąrašą galima rasti Federalinės teisingumo ministerijos svetainėje (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.