Apie tinklą

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Tinklo struktūra

Informacijos centrų skaičius: paskirti 22 informacijos centrai. 19 iš jų – tai nacionalinio tinklo teisėjai, kurie lygiagrečiai vykdo savo teismines funkcijas. 3 iš jų yra Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos pareigūnai, konkrečiau – Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose departamento, kuris Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (Reglamentas „Briuselis IIa“) (papildantis 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų), Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 (išlaikymo prievolės) ir Direktyvos 2002/8/EB (teisinė pagalba) tikslais veikia kaip centrinė institucija, taip pat kaip centrinė institucija Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1206/2001 (įrodymų rinkimas) ir (EB) Nr. 1393/2007 (teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas) tikslais.

Nacionalinis tinklas. Įsteigtas neformalus nacionalinis tinklas, turintis centralizuotą struktūrą, pagrindinės jo sudedamosios dalys yra centrinė institucija, teisėjai iš Atėnų ir trys teisininko profesijos atstovai (advokatų, antstolių ir notarų asociacijos). Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas yra atsakingas už Europos teisminio tinklo darbo stebėjimą ir informacijos centrų darbo koordinavimą nacionaliniu lygmeniu, kiek tai susiję su Graikijos įsipareigojimais Europos teisminiam tinklui, ir ES e. teisingumo portale skelbiamą turinį. Tinklo informacijos centrai padeda pildyti informacijos suvestines, atnaujinti oficialius Graikijos pranešimus dėl ES teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, pildo Europos teisminio tinklo ar kitų ES įstaigų klausimynus, taip pat atsako į kitų informacijos centrų ar ES institucijų klausimus, daugiausia susijusius su ES teisės aktų įgyvendinimu Graikijoje.

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamento koordinuojami susitikimai dažniausiai rengiami du–keturis kartus per metus. Susitikimų tikslas – pasikeisti nuomonėmis, patirtimi ir informacija. Į darbotvarkę paprastai įtraukiami Europos lygmeniu rengiamuose Europos teisminio tinklo susitikimuose aptariami klausimai, taip pat klausimai, kurių gali kilti dėl ES teisės aktų (reglamentų ir direktyvų) įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir, kaip minėta pirmiau, Graikijos įsipareigojimų Europos teisminiam tinklui bei dėl e. teisingumo portalo.

Viešas informacijos skelbimas

Speciali nuoroda į Europos teisminį tinklą pateikiama Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos interneto svetainėje. Šiuo metu interneto svetainė atnaujinama, kad būtų išsamiai ir aiškiai aprašytas Europos teisminio tinklo vaidmuo ir nauda, susijusi su ES teisės aktais dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose.

Nacionaliniu lygmeniu informacija apie ES teisės aktus, susijusius su civilinėmis ir komercinėmis bylomis, viešinama platinant Europos teisminio tinklo spausdintą medžiagą, rengiant seminarus ir vienos dienos renginius Atėnuose ir kituose Graikijos miestuose, susijusius su Europos teisės aktų pokyčiais teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje, bei jų poveikiu nacionaliniu lygmeniu (kartais nacionalinio tinklo nariai dalyvauja kaip pagrindiniai pranešėjai). Šiuos renginius remia Teisingumo ministerija, taip pat šalies advokatų asociacijos, Nacionalinė teisėjų mokykla, Valstybės teisės taryba, civilinės ir komercinės teisės asociacijos ir kt.

Be to, rengiant Europos teisingumo dienos vienos dienos renginius, siekiama paraginti Europos teisės specialistus pradėti dialogą dėl ES teisėkūros iniciatyvų pažangos; ši diena, remiant Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijai, pastaraisiais metais rengiama beveik kasmet.

Paskutinis naujinimas: 11/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.