Apie tinklą

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Informacijos centrai

Airijoje yra du informacijos centrai. Vienas informacijos centras skirtas apylinkės ir apygardos teismams, o kitas – aukštesnių instancijų teismams, t. y. Aukštajam teismui, Apeliaciniam teismui ir Aukščiausiajam teismui. Informacijos centrai glaudžiai bendradarbiauja su tinklu susijusiais klausimais. Airijos informacijos centrų būstinė yra Teismų tarnyboje, Dubline. Nors kiekviena jurisdikcija yra atskira, šių informacijos centrų darbas iš dalies sutampa – kiekvienam iš jų savo direktoratuose tenka visa atsakomybė už tinklo darbą. Per Europos teisminį tinklą pateiktos užklausos turėtų būti nukreipiamos į atitinkamą susijusios jurisdikcijos informacijos centrą. Informacijos centrai veikia atskiruose biuruose, tačiau visi jie yra Dubline, Airijos teismų tarnybos direktoratuose. Tinklo darbas derinamas su kitais uždaviniais. Tačiau informacijos centras, tvarkydamas tinklo reikalus, gali kreiptis pagalbos ir paramos į kitus kolegas. Informacijos centrai nuolat palaiko ryšį e. paštu, telefonu, rengia tiesioginius susitikimus su Europos teisminio tinklo nariais Airijoje, įskaitant centrines institucijas; Aukščiausiojo ir Aukštojo teismų veiklos direktorių ir Teismų tarnybos reformų ir plėtros direktorių [2 straipsnio 1 dalies d punktas – nariai]; Teisingumo ir teisės reformų departamento pareigūnus [2 straipsnio 1 dalies d punktas – nariai]. Informacijos centrai Europos teisminiame tinkle vykstančių pokyčių klausimais taip pat reguliariai palaiko ryšį su paskirtu teisminių institucijų atstovu.

Europos teisminio tinklo veikimas Airijoje

Oficialaus nacionalinio tinklo Airijoje nėra.  Veikia tam tikrų politikos sričių ekspertų tinklas, į kurio narius informacijos centras gali kreiptis atsakymų į gautas užklausas.

Informacijos centras palaiko glaudžius ryšius su kitais subjektais, kurie yra išplėstiniai tinklo nariai Airijoje, įskaitant tam tikrus teisėjus, turinčius specializuotų įgūdžių konkrečiose teisės srityse arba atsakingus už tarptautinį ryšių palaikymo darbą. Su informacijos centrais galima susisiekti e. paštu. Informacijos centras užtikrina, kad iki atitinkamų tinklo narių posėdžių būtų pasikonsultuota su administracinių ar teisminių klausimų ekspertais ir būtų tinkamai išplatinti posėdžių protokolai ir informacija apie aktualius veiksmų aspektus.

Informacijos centras taip pat nuolat palaiko ryšį politikos klausimais su Teisingumo departamentu, o šeimos išlaikymo bei tarpvalstybiniais klausimais – su centrine institucija.

Informacijos teikimas

Europos teisminis tinklas nacionalinės interneto svetainės Airijoje neturi. Informacija teikiama Teismų tarnybos svetainėje ir kitose esamose įvairių Airijos departamentų svetainėse. Informacijos centras, teikdamas Europos teisminio tinklo valstybėms narėms ir pačiam Europos teisminiam tinklui galimybę naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, bendradarbiauja su kitais informacijos centrais ir kitais departamentais.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.