Apie tinklą

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Nacionalinio tinklo kontaktinio asmens ir centrinės institucijos atstovo funkcijas atlieka Teisingumo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamentas (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Pagrindinės kontaktinių asmenų funkcijos:

– užtikrinti, kad vietos teisminės institucijos gautų bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautines priemones, susijusias su teismų bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, ir teikti informaciją, kuri yra reikalinga, kad valstybių narių teisminės institucijos galėtų sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir kad joms būtų lengviau parengti tinkamus teisminio bendradarbiavimo prašymus;

– ieškoti būdų, kaip spręsti įvairius galimus su teisminio bendradarbiavimo prašymais susijusius klausimus;

– naudojantis tinklo interneto svetaine padėti informuoti plačiąją visuomenę apie Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose ir apie atitinkamus Bendrijos ir tarptautinius aktus;

– bendradarbiauti organizuojat tinklo susitikimus ir dalyvauti juose;

– padėti parengti ir atnaujinti visuomenei skirtą informaciją;

– užtikrinti tinklo narių bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.

Priklausomai nuo nagrinėjamos temos, kontaktinis asmuo taip pat kviečia kitų institucijų ekspertus pasidalyti savo patirtimi tinklo posėdžiuose. Pavyzdžiui, dalyvauti posėdžiuose kontaktinis asmuo kvietė įvairius teisėjus, už įvairias sritis atsakingus Teisingumo ministerijos atstovus, notarus, sertifikuotus tarpininkus, Išlaikymo garantijų fondo (Uzturlīdzekļu garantijas fonds) administracijos atstovus, Teismo antstolių rūmų (Tiesu izpildītāju padome) atstovus ir mokslo darbuotojus.

2023 m. sausio 11 d. Teisingumo ministerija ir Europos Komisija sudarė sutartį dėl projekto „Latvijos nacionalinio teisminio bendradarbiavimo tinklo ETT gebėjimų stiprinimas“ (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (LVJUCO projektas) įgyvendinimo. Projektu bus skatinamas kompetentingų institucijų teisminis bendradarbiavimas ir didinamas visuomenės informuotumas apie nacionalinį teisminį tinklą.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.