Apie tinklą

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Liuksemburgo kontaktiniai asmenys ir Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (toliau – Tinklas) nariai:

Kontaktiniai asmenys

- Prokuratūroje (pranc. Parquet Général) paskirtas kontaktinis asmuo pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą atlieka teisminio bendradarbiavimo užduotis, numatytas 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 3 straipsnio 1 dalies a punkte, 5 straipsnio 2 dalies a–c punktuose bei 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Prokuratūroje veikiantis teisėjas nagrinėja per tinklą pateiktus prašymus pateikti informaciją ir teisminio bendradarbiavimo prašymus.

Prokuratūros kontaktinis asmuo taip pat veikia kaip centrinė institucija, visų pirma pagal Reglamentą (EB) Nr. 4/2009 ir 2007 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo.

- Teisingumo ministerijoje paskirtas kontaktinis asmuo atlieka administracines užduotis pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 3 straipsnio 1 dalies b punktą, 5 straipsnio 2 dalies d–e punktus, 5 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 14, 15 ir 18 straipsnius.

Teisingumo ministerijos kontaktinis asmuo yra atsakingas už tolesnius administracinius veiksmus, koordinavimą ir bendravimą su Europos Komisija, o konkrečiau – su tinklo sekretoriatu ir su tinklo nariais nacionaliniu lygmeniu.

Tinklo nariai:

- Ekspertai, paskirti pagal Tarybos sprendimo 2001/470/EB, sukuriančio Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 straipsnio 1 dalies d punktą.

- Profesinės asociacijos, paskirtos pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 ir 5a straipsnius.

  • Antstoliai (pranc. huissiers de justice), kuriems atstovauja Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės antstolių rūmai (pranc. Chambre des huissiers de justice).
  • Advokatai (pranc. avocats) , kuriems atstovauja Liuksemburgo advokatūra (pranc. Barreau de Luxembourg) ir Dykircho advokatūra (pranc. Barreau de Diekirch).
  • Notarai (pranc. notaires) , kuriems atstovauja Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės (pranc. Chambre des notaires) notarų rūmai.

Kontaktinių asmenų ir tinklo narių sąveika

Liuksemburge nėra oficialiai įsteigto nacionalinio lygmens tinklo.

Tinklo nariai į tinklo susitikimus kviečiami atsižvelgiant į aptartinas temas.

Tinklo nariai ir kontaktiniai asmenys informacija keičiasi ir veiksmus koordinuoja elektroninėmis ryšio priemonėmis arba telefonu.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.